Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Miechowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Szpital św. Anny w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 413 820 308 , fax. 413 820 342
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital św. Anny w Miechowie
  ul. Szpitalna 3
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 413 820 308, fax. 413 820 342
  REGON: 00030438400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.miechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Miechowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Miechowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Zamówienie podzielone jest na osiem części/zadań. Szczegółowe, wymagane parametry sprzętu znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Tak jak w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak jak w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach