Przetargi.pl
Wykonanie robót ziemnych odkrywkowych przy pracach archeologicznych przy ulicy 3 Maja 4 w Gdańsku (działki 6/26, 20/5, 20/6, 20/7 w terenie ewidencyjnym 80)

Prokuratura Apelacyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 38
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3265300 , fax. 058 3265334
 • Data zamieszczenia: 2010-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Apelacyjna
  ul. Wały Jagiellońskie 38 38
  80-853 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3265300, fax. 058 3265334
  REGON: 19027040400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.pa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót ziemnych odkrywkowych przy pracach archeologicznych przy ulicy 3 Maja 4 w Gdańsku (działki 6/26, 20/5, 20/6, 20/7 w terenie ewidencyjnym 80)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót ziemnych w oparciu zatwierdzony program prac archeologicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.pa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach