Przetargi.pl
Wykonanie robót przygotowawczych na rozbudowywanym dojeździe pożarowym nr 2 w leśnictwie Bobrówka na terenie Nadleśnictwa Torzym

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3823434 , fax. 68 3823435
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
  ul. Poznańska 10 10
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 68 3823434, fax. 68 3823435
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót przygotowawczych na rozbudowywanym dojeździe pożarowym nr 2 w leśnictwie Bobrówka na terenie Nadleśnictwa Torzym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót przygotowawczych na rozbudowywanym dojeździe pożarowym nr 2 w leśnictwie Bobrówka na terenie Nadleśnictwa Torzym w ogólnym zakresie: 1. Karczowanie pni o średnicy do 20 cm wraz z wywozem korzeni na składowisko Wykonawcy w ilości: 585 szt. 2. Karczowanie pni o średnicach 21- 50 cm wraz z wywozem korzeni na składowisko Wykonawcy w ilości: 485 szt. 3. Karczowanie pni o średnicach powyżej 50 cm wraz z wywozem korzeni na składowisko Wykonawcy w ilości: 18 szt. 4. Karczowanie pni o średnicach powyżej 100 cm wraz z wywozem korzeni na składowisko Wykonawcy w ilości: 1 szt. 5. Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU POD KONSTRUKCJĄ DROGI I W OBRĘBIE ROWÓW WRAZ Z ODWOZEM NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY w ogólnej ilości 4 195,12 m3. UWAGA !!! Roboty wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał. 1 do SIWZ Informacje dodatkowe: Na dzień dzisiejszy droga pożarowa posiada nawierzchnię gruntową, silnie zdeformowaną, odcinkami występują głębokie wyboje. Po opadach deszczu poruszanie się po drodze jest bardzo ograniczone. Zamawiający określa warunki pracy na drodze jako bardzo trudne, dlatego też zaleca się, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z miejscem robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego będącego przedmiotem zamówienia nie więcej niż o 30% (w ramach każdej pozycji przedmiarowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.09.2014 r. do godz. 10:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach