Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska - Boczna 10

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska Boczna 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7323522 , fax. 095 7324122
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz
  ul. Podmiejska Boczna 10 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7323522, fax. 095 7324122
  REGON: 00081163200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dps.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska - Boczna 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska - Boczna 10. tj.: Część 1 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych, Część 2 - Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, Część 3 - Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, Część 4 - Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów, Część 5 - Dostawa mrożonek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dps.gorzow.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach