Przetargi.pl
Wykonanie robót przygotowawczych na przebudowywanej drodze leśnej Wymiarki - Lipna w Nadleśnictwie Wymiarki etap II

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3823434 , fax. 68 3823435
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
  ul. Poznańska 10 10
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 68 3823434, fax. 68 3823435
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót przygotowawczych na przebudowywanej drodze leśnej Wymiarki - Lipna w Nadleśnictwie Wymiarki etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót przygotowawczych na przebudowywanej drodze leśnej Wymiarki - Lipna w Nadleśnictwie Wymiarki - etap II w ogólnym zakresie: 1. Karczowanie pni o średnicy do 10-15 cm wraz z wywozem karczowin na składowisko Wykonawcy w ilości: 817 szt. 2. Karczowanie pni o średnicach 16- 35 cm wraz z wywozem karczowin na składowisko Wykonawcy w ilości: 1046 szt. 3. Karczowanie pni o średnicach 36- 45 cm wraz z wywozem karczowin na składowisko Wykonawcy w ilości: 155 szt. 4. Karczowanie pni o średnicach 46- 55 cm wraz z wywozem karczowin na składowisko Wykonawcy w ilości: 12 szt. 5. Karczowanie pni o średnicach 56- 65 cm wraz z wywozem karczowin na składowisko Wykonawcy w ilości: 2 szt. 6. Karczowanie pni o średnicach 66- 75 cm wraz z wywozem karczowin na składowisko Wykonawcy w ilości: 2 szt. 7. Koszty utylizacji na wysypisko korzeni i pni drzew w ogólnej ilości: 2034 szt. 8. Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy w ogólnej ilości : 1 24 ha. 9. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus+namuł) o grubości warstwy średnio 30 cm wraz z wywiezieniem na odkład w miejsce pozyskane przez Wykonawcę w ogólnej ilości: 9736,05 m3. UWAGA !!! Dotyczy pozycji przedmiarowej - Koszt utylizacji na wysypisko korzeni i pni drzew - podstawą odbioru tego zakresu prac jest przekazanie Zamawiającemu dokumentu (karta przekazania odpadu lub dokumentu równoważnego) potwierdzającego utylizację (oddanie na wysypisko) korzeni (karczy) i pni drzew. Roboty wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał. 8 do SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wypełnionego i podpisanego kosztorysu ofertowego - sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiar robót, stanowiący element dokumentacji projektowej - zał. nr 7 do SIWZ. Informacje dodatkowe: Droga leśna przebiega od dz. nr 5 - droga gminna z m. Jamno w kierunku na Wymiarki do zjazdu z drogi powiatowej nr 1078F relacji Wymiarki - Silno Małe na działce nr 110/3. Na dzień dzisiejszy droga pożarowa posiada nawierzchnię gruntową, silnie zdeformowaną, odcinkami występują głębokie wyboje. Po opadach deszczu poruszanie się po drodze jest bardzo ograniczone. Zamawiający określa warunki pracy na drodze jako bardzo trudne, dlatego też zaleca się, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z miejscem robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego będącego przedmiotem zamówienia nie więcej niż o 30% (w ramach każdej pozycji przedmiarowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach