Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jarnatów, gmina Lubniewice

Gmina Lubniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 755 70 52 , fax. 95 755 70 24
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubniewice
  ul. Jana Pawła II 51 51
  69-210 Lubniewice, woj. lubuskie
  tel. 95 755 70 52, fax. 95 755 70 24
  REGON: 21096670500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jarnatów, gmina Lubniewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z odnową nawierzchni odcinka drogi gminnej na długości 480,47 m oraz łącznika z drogą powiatową o długości 54,57m w m. Jarnatów, gmina Lubniewice, a także ma na celu poprawę układu komunikacyjnego miejscowości. Zakres prac przewiduje realizację następujących elementów: - lokalne rozbiórki nawierzchni z brukowca i betonu, - częściowe poszerzenie istniejącej nawierzchni z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm, - wykonanie wyrównania z KŁSM 0/31,5 na istniejącej nawierzchni i poszerzeniu o zmiennej grubości, - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o zmiennej grubości, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, - wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 gr. 10 cm, - wykonanie podjazdu do budynku OSP, - wykonanie krawężników najazdowych w miejscach wjazdów na działki przyległe. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków użytkowo-eksploatacyjnych drogi oraz zapobieżenie całkowitej degradacji tego odcinka drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości na całość zadania: 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do 29 września 2014 r. do godz. 10.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubniewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach