Przetargi.pl
Modernizacja-remont sali wiejskiej, rozbiórka części socjalnej i jej odbudowa wraz z wymianą bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr 532 położonej w Lubięcinie gm. Nowa Sól - etap I.

Gmina Nowa Sól ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3872016 w. 28 , fax. 068 3873277
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sól
  ul. Moniuszki 3a 3a
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 068 3872016 w. 28, fax. 068 3873277
  REGON: 97123779900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowasol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja-remont sali wiejskiej, rozbiórka części socjalnej i jej odbudowa wraz z wymianą bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr 532 położonej w Lubięcinie gm. Nowa Sól - etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie wykonania 100% zaplecza sanitarno-gospodarczego oraz część robót sali głównej, zgodnie z załączonym przedmiarem.Przebudowa zaplecza sanitarno-gospodarczego. Powierzchnia części do przebudowania - 39,15 m2. Rozebranie istniejących ścian i fundamentów. Wykonanie wykopów, ław fundamentowych i ścian budynku. Ścianki działowe wykonane z płytek gazobetonowych grub. 12 cm. Tynki ścian jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego. Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na ruszcie metalowym. Izolacja cieplna stropu z wełny mineralnej grub. 30 cm. W części tej projektuje się pomieszczenie kuchenne oraz zmywalni. Sanitariaty ogólne (w.c. i pisuar) oraz oddzielne w.c. dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi urządzeniami. Okładziny ścian do wysokości 2,0m płytkami ceramicznymi. Posadzki z płytek terakotowych. W części gospodarczej planuje się zamontować hydrant wewnętrzny w szafce wraz z pełnym wyposażeniem. W kuchni i zmywalni zamontować stół ze zlewem 2-komorowym i półkami wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej. Do ogrzewania wody przyjmuje się dwa podgrzewacze elektryczne pojemnościowe 60l i 40l. Okna z PCV z nawiewnikami higrosterowanymi. Dach dwuspadowy z więźbą o konstrukcji drewnianej, zabezpieczonej ogniowo, kryty dachówką. Elewacja budynku - ocieplenie płytami styropianowymi grub. 12 cm. Tynk wykonany ręcznie, malowany farbami silikonowymi dwukrotnie. Budynek główny Kosztorys dotyczy 1-go etapu prac w budynku głównym tj.: Wymiana instalacji elektrycznej. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych na PCW. Rozkucie otworu w miejscu istniejącego okna i wykonanie drzwi wyjściowych awaryjnych z PCV. Okna z PCV z nawiewnikami higrosterowanymi, w ścianach zamontować nawiewniki ścienne wraz z okapem zewnętrznym. Wykonanie wentylacji wywiewnej. Zbiornik bezodpływowy Zbiornik bezodpływowy z PE o pojemności 10m3. Szczegółowy zakres robót zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł. (słownie:pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminanowasol.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach