Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Starym Polichnie

Urząd Gminy Santok ogłasza przetarg

 • Adres: 66-431 Santok, ul. Gorzowska 59
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7287510, 7287518 , fax. 095 7287511
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Santok
  ul. Gorzowska 59 59
  66-431 Santok, woj. lubuskie
  tel. 095 7287510, 7287518, fax. 095 7287511
  REGON: 00054845900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.santok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Starym Polichnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Starym Polichnie o długości 230,55m. W celu poprawy parametrów technicznych drogi planuje się: 1. uregulowanie szerokości istniejącej jezdni 2. remont zjazdów 3. regulacja/przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduję się w dokumentacji projektowej załączonej do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem składania ofert - wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Forma wniesienia wadium musi być zgodna z art. 45 ust. 6 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Santoku BS Santok 19 8372 0008 0000 0316 2000 0008. UWAGA! Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert tj. 10.09.2014r. znajduje się na koncie Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.santok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach