Przetargi.pl
Remont ulicy Górczyńskiej na odcinku od Ronda Gdańskiego do Ronda Niepodległości

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7355576 , fax. 095 7355612
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7355576, fax. 095 7355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Górczyńskiej na odcinku od Ronda Gdańskiego do Ronda Niepodległości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Remont ulicy Górczyńskiej na odcinku od Ronda Gdańskiego do Ronda Niepodległości W ramach zadania pn.: Remont ulicy Górczyńskiej na odcinku od Ronda Gdańskiego do Ronda Niepodległości przewiduje się:- frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni na średnią grubość 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej SMA 11 o grubości 5cm po zagęszczeniu, - regulacja urządzeń tj. wpusty ściekowe i włazy (łącznie 16 szt). Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wymaganymi opiniami i zatwierdzeniami,- wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu robót,- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu robót, po zakończeniu robót budowlanych,- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 1. Szczegółowy zakres robót i technologię wykonania określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót i Dokumentacja projektowa, odrębne dla każdego z zadań częściowych, będące integralną częścią SIWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. 2. Wyszczególnienie robót zawierają Tabele Elementów będąca integralną częścią i załącznikiem do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące standardu i jakości wykonanych prac, sposobu ich wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac określono w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Część III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach