Przetargi.pl
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym na remontowaną drogę leśną B-19 Spaleniskowej - etap II na terenie Nadleśnictwa Lubsko

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3823434 , fax. 68 3823435
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
  ul. Poznańska 10 10
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 68 3823434, fax. 68 3823435
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja Lasów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym na remontowaną drogę leśną B-19 Spaleniskowej - etap II na terenie Nadleśnictwa Lubsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest na dostawa kruszywę naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym na remontowaną drogę leśną B-19 Spaleniskowej - etap II na terenie Nadleśnictwa Lubsko Przewidywana ilość - 5 250 Mg z podziałem na asortyment: l.p. Frakcja ilość 1. Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm (wg PN-EN-13242 lub równoważne) 3 400 Mg 2. Miał kamienny BAZALTOWY 0,075/(4)5 mm (wg PN-EN-13242 lub równoważne) 280 Mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 500.00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach