Przetargi.pl
Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu - Szkolne Centrum Nauki

Zespół Szkół w Lubięcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 67-108 Lubięcin, Lubięcin 82
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 388 63 82 , fax. 68 388 15 71
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Lubięcinie
  Lubięcin 82 82
  67-108 Lubięcin, woj. lubuskie
  tel. 68 388 63 82, fax. 68 388 15 71
  REGON: 08019760600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół w Lubięcinie.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu - Szkolne Centrum Nauki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot wartości zamówienia, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu język angielski w Szkole Podstawowej, zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu technika w Gimnazjum, podnoszących kompetencje uczniów, w ramach projektu Szkolne Centrum Nauki, realizowanego przez Zespół Szkół w Lubięcinie. Głównym celem projektu jest podwyższenie motywacji do nauki, poziomu jakości kształcenia w ZS w Lubięcinie. Cele szczegółowe projektu to: 1) Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów Zespołu Szkół w Lubięcinie, 2) Podwyższenie motywacji do nauki uczniów Zespołu Szkół w Lubięcinie, 3) Zdobycie wiedzy z języka angielskiego. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół w Lubięcinie: Szkoła Podstawowa IV - VI, Gimnazjum I - III. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i podzielił zamówienie na: ZADANIE NR 1 Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone będą : łącznie 160 h (1 godzina = 45 minut), w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. ZADANIE NR 2 Zajęcia pozalekcyjne z techniki prowadzone będą : łącznie 160 h (1 godzina = 45 minut), w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminanowasol.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach