Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Przytoczna do miejscowości Nowa Niedrzwica, gm. Przytoczna.

Gmina Przytoczna ogłasza przetarg

 • Adres: 66-340 Przytoczna, ul. Rokitniańska 4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7494310 , fax. 095 748 91 13
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przytoczna
  ul. Rokitniańska 4 4
  66-340 Przytoczna, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7494310, fax. 095 748 91 13
  REGON: 21096682300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytoczna.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Przytoczna do miejscowości Nowa Niedrzwica, gm. Przytoczna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej miejscowość Nowa Niedrzwica z istniejącą siecią wodociągową zlokalizowaną w ul. Dworcowej w miejscowości Przytoczna. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/15, 21 obręb 12-Przytoczna, 279/1, 291/2 obręb 11-Nowa Niedrzwica, jednostka ewidencyjna Przytoczna. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Budowa sieci wodociągowej - odcinek z rur PVC PN10 SDR26 dn 160 L=2293,83 mb 1.1. Roboty ziemne: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; usunięcie warstw ziemi urodzajnej; wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m; wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 3,0 m; umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi w gruntach suchych; podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm; obsypki z kruszyw naturalnych; zasypanie wykopów; rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu). 1.2. Roboty montażowe - budowa sieci wodociągowej - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC PN10 SDR26 łączone na wciski o śr. zewn. 160 mm; kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o średnicy zewn. 160 mm; rury ochronne o śr. nom. 250 mm; przecisk w rurze ochronnej o śr. 273 mm w gruntach; przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. 160 mm w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem końcówek rur; kołnierz specjalny do rur PVC ciśnieniowy zabezpieczony przed przesunięciem o śr. zewn. 160 mm; montaż tulei; demontaż trójnika żeliwnego kołnierzowego; kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm; zasuwy kołnierzowe z obudową; kołnierz specjalny do rur PVC ciśnieniowy zabezpieczony przed przesunięciem; hydrant pożarowy nadziemny o śr. 80 mm; wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych; odpowietrzniki wodociągowe zabudowane bezpośrednio w gruncie o średnicy 80 mm; podłączenie instalacji do sieci wodociągowej; próba wodna szczelności sieci wodociągowych; dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych; jednokrotne płukanie sieci; oznakowanie trasy rurociągu w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego; oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym. 1.3 Roboty towarzyszące - naprawy dróg gruntowych - profilowanie, zagęszczanie; nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. Po uwałowaniu 20 cm; mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 3 cm; mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm; załadunek i wywiezienie gruzu; profilowanie i zagęszczanie podłoża; warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych przekruszonych; oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych; skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa; nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca); oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; skropienie asfaltem nawierzchni drogowych; nawierzchnie z SMA 11 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). 2. Wykonawca uwzględnia w swojej ofercie koszty: a) wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, b) pocięcie wykarczowanych drzew na odcinki o długości 1,5 metra i ułożenie ich w stosy umożliwiające wykonanie obmiaru; Wykonawca ułoży wykarczowane drzewa w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; c) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w tym drogowych, zarówno w skutek realizacji prac w ich obszarze, jak również wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego poza terenem budowy, d) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: - zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, - zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp., e) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii oraz zrzutu ścieków, f) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i ich aktualizacji, decyzji i zatwierdzeń oraz kosztów z nich wynikających. 3. Zamawiający dołączył do SIWZ przedmiar robót jako dokument poglądowy. 4. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zdobyć wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, w tym zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. 6. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 7. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w tym zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 9. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych oraz innych, które wystąpią w trakcie realizacji robót. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały budowlane i inne elementy mienia z rozbiórki. 12. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót lub określonego dokumentacją projektową przedsięwzięcia. 13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, przez okres 60 miesięcy od daty odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 14. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy uwzględnieniu pozycji wynikających z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. 15. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację geodezyjną powykonawczą dotyczącą wykonanych robót budowlanych oraz wszelką inną niezbędną do zgłoszenia zakończenia budowy. 16. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 18. Użyte w dokumentacji projektowej i SIWZ nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych i estetycznych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projekcie i SIWZ. 19. Wykonawca ma obowiązek posiadać dla użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości ect.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przytoczna.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach