Przetargi.pl
Budowa wodociągu od wsi Nowy Lubusz do Kolonii Nowy Lubusz

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Krótka 9
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7582665 , fax. 95 7582665
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
  ul. Krótka 9 9
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 95 7582665, fax. 95 7582665
  REGON: 21051638500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuws.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu od wsi Nowy Lubusz do Kolonii Nowy Lubusz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej: - Dy 125 - długość wodociągu - 3646,5 m, - Dy 110 - długość wodociągu - 35,8 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł, słownie: dziesięć tysięcy zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: PKO BP S.A. I o.Słubice, nr rach.: 07 1240 3608 1111 0000 4338 0187 z dopiskiem: Wadium w przetargu na Budowę wodociągu od wsi Nowy Lubusz do Kolonii Nowy Lubusz, znak sprawy 1.9.2014. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuws.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach