Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej, ul. Klonowej w Lubsku

Gmina Lubsko ogłasza przetarg

 • Adres: 68-300 Lubsko, Plac Wolności 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4576108 , fax. 068 4576200, 4576222
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubsko
  Plac Wolności 1 1
  68-300 Lubsko, woj. lubuskie
  tel. 068 4576108, fax. 068 4576200, 4576222
  REGON: 97077064600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej, ul. Klonowej w Lubsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej, ul. Klonowej w Lubsku. Zakres przebudowy rozpoczyna się od miejsca wykonania nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w ulicy Słowackiego w roku 2013 podczas robót instalacyjnych - przy bramie byłego cmentarza. Nie zmienia się przebiegu ulicy w planie ze względu na wykonane uprzednio chodniki po stronie lewej i prawej. Zmienia się nieznacznie przebieg nowego chodnika przy murze oporowym z kamienia przy cmentarzu, ukierunkowując krawężnik w kierunku wiaduktu. W ramach przebudowy drogi, należy wykonać nowy wlot w ulicę Śląską wraz z nowym chodnikiem po stronie prawej wiaduktu. Szerokość chodnika przy cmentarzu 1,00 m, pod wiaduktem 1,20 m. Przy skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową zmieniono promienie łuków skrzyżowania stosownie do planu sytuacyjnego. Projekt nie zmienia przebiegu osi ani przebiegu krawężników nawierzchni istniejącej. Przyjęto następującą konstrukcję jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S50/70 o grubości 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 w50/70 o grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm, - podbudowa pomocnicza stabilizacja cementem o grubości 15 cm. Konstrukcja chodników: - kostka brukowa betonowa, szara, o grubości 6 cm, - podsypka z grysu kamiennego 0-5 mm, o grubości 5 cm. Spadek poprzeczny chodników o i = 2% do jezdni. Chodniki w krawężnikach betonowych 100 x 30 x15, na ławie z betonu C 12/15. Obrzeża 100 x 30 x 8 na podsypce piaskowej. Zamówienie obejmuje także swoim zakresem wykonanie regulacji istniejących krawężników kamiennych po stronie lewej pomiędzy ciągami pieszymi. Przed wiaduktem po stronie lewej wykonać nowe krawężniki na zaprojektowanym łuku, pozostawiając pod wiaduktem opaskę skrajni minimum 0,5 m. Nie zmienia się istniejącego systemu odprowadzenia wód opadowych. W ulicy znajdują się cztery wpusty uliczne. Jeden pod wiaduktem wymaga przesunięcia do linii krawężników. W dokumentacji przyjęto jako wykonanie nowego wpustu. W przekroju tym zaprojektowano dodatkowy wpust po stronie prawej. Poza wiaduktem zlokalizowany jest wpust uliczny po stronie prawej, natomiast brak jest wpustu po stronie lewej i spływająca woda z drogi bocznej, gruntowej nanosi znaczne ilości piachu, które zalegają przy krawężniku - wykonać dodatkowy wpust. Wpusty wykonać o średnicy 500 mm, z osadnikiem i syfonem. Włączenie wpustów do trójników istniejących połączeń na k500, przykanalikami z PCV o średnicy 1560 mm. Zestawienie powierzchni: - powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni + podbudowy - 1.242,85 m2 - powierzchnia chodników z kostki szarej - 75,60 m2 - krawężnik betonowy - 123,00 mb, - obrzeże - 47,00 mb. Zważywszy na ryczałtową formę wynagrodzenia, zaleca się, by Wykonawcy, przed opracowaniem oferty, przeprowadzili wizję lokalną w terenie i dodatkowo dokonali oceny stanu drogi i zakresu niezbędnych do wykonania prac, tak aby cel zamówienia został osiągnięty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części SIWZ. Na opis przedmiotu zamówienia składa się również dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki, szkice, poglądowy przedmiar robót). Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary, dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej (przedmiarach, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, rysunkach). Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary. Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ew. nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt/licencje, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ. Jeżeli równoważne elementy dostarczane przez Wykonawcę (tj. spełniające ww. wymagania OPZ) wymagają adaptacji projektu, wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru urządzeń w oparciu o wyspecyfikowane parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100 groszy). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w pkt 11 I części SIWZ (IDW).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach