Przetargi.pl
Budowa odcinka oświetlenia drogowego we wsi Nowy Kisielin, ul. Odrzańska - etap 2 (20 słupów)

Gmina Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4755670 , fax. 068 4755660
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zielona Góra
  ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 41
  65-021 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4755670, fax. 068 4755660
  REGON: 97077078700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka oświetlenia drogowego we wsi Nowy Kisielin, ul. Odrzańska - etap 2 (20 słupów)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka oświetlenia drogowego we wsi Nowy Kisielin, ul. Odrzańska, dz. nr 258/1, 258/3 i 258/4 (20 słupów). W zakres prac do wykonania oświetlenia drogowego wchodzą: - roboty ziemne: wykopy rowów kablowych, wykop pod stanowiska do montażu słupów oświetleniowych, a następnie zasypanie rowów i stanowisk montażowych słupów, - budowa linii kablowych, - montaż słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw i osprzętu elektrycznego, - wykonanie wymaganych do odbioru pomiarów sprawdzających, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dokładny opis zakresu i technologii wykonania znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach