Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zadanie 1: ,,Budowa miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza ”: Zadanie 2:,,Uzupełnienie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy-kanalizacja deszczowa w ul. Piramowicza ”;Zadanie 3:,,Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy- oświetlenie ul. Piramowicza ”.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zadanie 1: ,,Budowa miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza ”: Zadanie 2:,,Uzupełnienie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy-kanalizacja deszczowa w ul. Piramowicza ”;Zadanie 3:,,Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy- oświetlenie ul. Piramowicza ”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zadanie 1: ,,Budowa miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza ”: Zadanie 2:,,Uzupełnienie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy-kanalizacja deszczowa w ul. Piramowicza ”;Zadanie 3:,,Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy- oświetlenie ul. Piramowicza ”.1.Zakres zamówienia obejmuje:Zadanie 1: Budowa miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza Roboty drogowe( teren objęty realizacją zaznaczono kolorem niebieskim): - nawierzchnie bitumiczne jezdni dojazdowych do miejsc parkingowych, - nawierzchnie parkingów z kostki kamiennej, - chodniki z koski betonowej, - rozbiórka starego i budowa nowego śmietnika, - rozbiórka rampy serwisowej, - humusowanie skarp i obsianie trawą. - znaki T-29 (5szt. znaków pionowych informujących o miejscu dla niepełnosprawnych) Z zakresu robót objętego dokumentacją projektową ,-w ramach niniejszego zamówienia wyłącza się następujące roboty : a) przebudowę drogi dojazdowej do parkingów(od ul. Piramowicza), b)wyspę przejazdową z kostki kamiennej, projektowaną rabatę kwiatową, parking dla rowerów, c)małą architekturą -za wyjątkiem osłony śmietnika. d)wycinkę 3 drzew: dąb czerwony, klon jawor oraz robinia akacjowa (należy jednak ująć karczowanie po wycince). e)remont nawierzchni bitumicznej wzdłuż całej elewacji podłużnej (od strony parkingu) f)oznakowanie pionowe (za wyjątkiem 5szt.T-29 miejsce dla niepełnosprawnych) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej: sporządzonej przez: BUDOWNICTWO OGÓLNE mgr inż. Agata Rybczyńska 49-100 Niemodlin ul. Chopina 9. Zadanie 2 : Uzupełnienie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy-kanalizacja deszczowa w ul. Piramowicza UWAGA : Z uwagi na niewykonywanie w całości przebudowy drogi dojazdowej do parkingu i remontu jezdni za budynkiem Urzędu Miasta nie wykonuje się również części kanalizacji deszczowej przebiegającej w tych pasach dróg. W związku z powyższym w zakresie robót branży sanitarnej należy wykonać zaprojektowane przykanaliki, które należy włączyć do istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej: sporządzonej przez : BUDOWNICTWO OGÓLNE mgr inż. Agata Rybczyńska 49-100 Niemodlin ul. Chopina 9. Zadanie 3 ; Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy- oświetlenie ul. Piramowicza Zamawiający przewiduje do realizacji całość robót opisanych w dokumentacji projektowej za wyjątkiem obwodu z 3 słupami, które zaprojektowane zostały do oświetlenia drogi dojazdowej do parkingu, która w tym etapie nie jest realizowana. Od słupa nr 01 należy ułożyć rurę ochronną DVR 75 i bednarkę w kierunku projektowanego słupa nr 02 ale tylko do drogi asfaltowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej: sporządzonej przez : Zakład Usługowy ELPRO 47-220 ul. Partyzantów 10B/6 Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pomocniczo dołączono przedmiary robót. 2.Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: a)demontaż istniejącej nawierzchni, b)wykonanie podłoża, c)wykonanie nawierzchni, d)roboty kanalizacyjne, e)roboty elektryczne Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa sporządzona przez: BUDOWNICTWO OGÓLNE mgr inż. Agata Rybczyńska 49-100 Niemodlin ul. Chopina oraz dokumentacji projektowej sporządzonej przez :Zakład Usługowy ELPRO 47-220 ul. Partyzantów 10B/6 wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. 4.UWAGA! Wykonawca uwzględni w ofercie koszt poszczególnych robót zgodnie z załączonym harmonogramem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 5.Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 10.3 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 6.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach