Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”.

Gmina Dobrodzień ogłasza przetarg

 • Adres: 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343 575 100 , fax. 034 3575100 w. 30
 • Data zamieszczenia: 2021-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrodzień
  Plac Wolności 1
  46-380 Dobrodzień, woj. opolskie
  tel. 343 575 100, fax. 034 3575100 w. 30
  REGON: 15139863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dobrodzien.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie w oparciu o PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (zwany dalej "PFU"), w trybie „zaprojektuj i wybuduj” - systemu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: rurociągów tłocznych o średnicy 50 - 75 mm, przydomowych przepompowni ścieków na każdej przyłączanej posesji z zasilaniem w energię elektryczną w miejscowości Ligota Dobrodzieńska wraz z zabudową stacji sprężarkowej, włączeniem grawitacyjnym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacją istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Wojska Polskiego w Ligocie Dobrodzieńskiej (wymiana przyłącza energetycznego, wymiana pomp wraz z orurowaniem i armaturą) oraz wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 mm, sieci wodociągowej o średnicy 90 mm wraz z przyłączami o średnicy 32 mm, celem dostawy wody oraz umożliwienia odbioru ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z ośmiu działek budowlanych wyodrębnionych pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Szemrowicką w mieście Dobrodzień. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.: - część nr 2 zamówienia: „Budowa kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej”, - część nr 1 zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Wojska Polskiego - Szemrowickiej”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach