Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Jemielnica w podziale na część 1 i 2

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47133 Jemielnica, ul. Strzelecka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 23 500 , fax. 77 46 23 510
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  ul. Strzelecka 67
  47133 Jemielnica, woj. opolskie
  tel. 77 46 23 500, fax. 77 46 23 510
  REGON: 53141323100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Jemielnica w podziale na część 1 i 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Jemielnica. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. CZĘŚĆ I - Przebudowa ulicy Marka Prawego wraz z ulicą Nowe Osiedle: 4.1 Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 4.2 Przebudowa obejmuje sfrezowanie nawierzchni, poszerzenie jezdni wraz z uzupełnieniem podbudowy na wskazanych odcinkach, wykonanie warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej oraz wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. W ciągu pasa drogowego obu ulic zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej. Wzdłuż chodnika zaprojektowano ściek przykrawężnikowy o nawierzchni z kostki granitowej odprowadzający wody opadowe poprzez wpusty uliczne do studni chłonnych, z których nastąpi rozdeszczowanie wody. 4.3 Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Marka Prawego na odcinku 643 metrów (początek przeznaczonej do przebudowy drogi ul. Marka Prawego umiejscowiony jest na granicy działki na której zlokalizowana jest droga gminna ul. Leśna, zaś przewidziany do przebudowy odcinek kończy się w obrębie skrzyżowania z ul. Sosnową) oraz ulicy Nowe Osiedle na odcinku 176 metrów (początek przeznaczonej do przebudowy drogi ul. Nowe Osiedle umiejscowiony jest na granicy działki na której zlokalizowana jest droga gminna ul. Marka Prawego, zaś kończy się w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 Zawadzkie – Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka w Jemielnicy). 4.4 W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz poprawienia widoczności zaprojektowano w ciągu pasa drogowego, w obrębie skrzyżowania ul. Marka Prawego i ul. Nowe Osiedle, adekwatne do specyfiki i natężenia ruchu pojazdów i pieszych oraz ukształtowania i geometrii skrzyżowania oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci (łącznie z korektą łuków): a) znaków D-6b „Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” b) znaków A-16 "Przejście dla pieszych - aktywny” c) znaków C-16 „Droga dla pieszych” d) znaków C-16a „Koniec drogi dla pieszych” e) znaków T-22 „nie dotyczy rowerów” f) linii P-10 „Przejście dla pieszych” - zapewniającej bezpieczne przejścia przez jezdnię w obrębie skrzyżowania, g) linii krawędziowej ciągłej, wąskiej P-7d , h) linii krawędziowej przerywanej, wąskiej P-7c , i) linii segregacyjnej podwójnej ciągłej, wąskiej P-4, j) dwukierunkowych punktowych elementów odblaskowych (kocie oczka) k) wielokierunkowych punktowych elementów odblaskowych (kocie oczka). 4.5 Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego będącego podstawą sporządzenia oferty. 4.6 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 4.7 Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 4.8 Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 1 200 000,00 zł. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy. 5. CZĘŚĆ II - Przebudowa ulicy Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnica. 5.1 Przebudowa obejmuje rozebranie nawierzchni tłuczniowej, wykonanie pogłębienia koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z tłucznia bazaltowego oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu. W ciągu pasa drogowego obu ulic zaprojektowano krawężnik wraz z ściekiem przykrawężnikowym o nawierzchni z kostki granitowej odprowadzający wody opadowe poprzez wpusty uliczne do studni chłonnych, z których nastąpi rozdeszczowanie wody. 5.2 Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Nowe Osiedle na odcinku 88,6 metrów (początek przeznaczonej do przebudowy drogi umiejscowiony jest w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Nowe Osiedle, zaś przeznaczony do przebudowy odcinek kończy się w obrębie skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną) oraz drogi gminnej wewnętrznej a odcinku 179,75 metrów (początek przeznaczonego do przebudowy odcinka znajduje się w obrębie skrzyżowania z droga wojewódzką nr 426 Zawadzkie – Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka w Jemielnicy, zaś przeznaczony do przebudowy odcinek kończy się w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Marka Prawego w Jemielnicy). 5.3 Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego będącego podstawą sporządzenia oferty. 5.4 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 5.5 Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 5.6 Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 350 000,00 zł. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy. 6. Przed przystąpieniem do realizacji robót na drogach posiadających status dróg publicznych, Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na w/w drogach(dla części 1 i 2). 7. Wymagania dotyczące gwarancji (dla części 1 i 2): Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach: 7.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesiące, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 72 miesięcy). 7.2 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 7.3 Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: - w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, - dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany 7.4 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 7.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 7.6 Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej 8. Wymagania stawiane wykonawcy: 8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 8.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 8.5 Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 8.6 Wykonawca odpowiada za organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 8.7 Wykonawca sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 8.8 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 8.9 Jako wytwórca odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na składowisku. 8.10 Wykonawca zobowiązany jest do składowania w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku po uprzedniej akceptacji inwestora. 9. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. 10. Zastosowanie materiałów: 10.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. 10.2 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10.3 Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niedołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego. 10.4 W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.1. dla Części 1: 25 000,00 zł słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100 groszy 2.2. dla Części 2: 7 000,00 zł słownie siedem tysięcy złotych i 00/100 groszy 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy Leśnica Filia w Jemielnicy Nr konta 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 27.02.2017 r. o godz. 12.00. Nie wniesienie wadium lub wniesienia wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać odpowiednio: „Wadium – Przebudowa dróg na terenie Gminy Jemielnica – część 1” lub „Wadium – Przebudowa dróg na terenie Gminy Jemielnica – część 2” W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego lub zdeponowanie u Zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, budynek nr 1 , pokój nr 9) w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium regulują przepisy art.46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach