Przetargi.pl
Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka- V POSTĘPOWANIE

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka- V POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na os. Powstańców Śląskich przy ul Wieczorka w Kędzierzynie - Koźlu - obejmujące: 1. Wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wymiarach 23x45m 2. Wykonanie warstwy wyrównawczej ET 3. Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm (wokół boiska) 4. Wykonanie odwodnienia - drenaż wgłębny - otwory fi 160 mm co 2,0 m na głębokość 0,5 m 5. Położenie trawy z rolki wokół boiska, pas o szerokości 2,50m oraz jej pielęgnacja przez okres 4 miesięcy 6. Wymiana tulei do bramek - 8 sztuk 7. Dostawa i montaż dwóch kompletów (wraz z tulejami i siatkami) bramek aluminiowych do mini piłki nożnej o wymiarach 3m x 2m o następujących parametrach: - Bramka do mini piłki nożnej aluminium (3x2 m);profil 100/120 - Wymiary bramki:3x2m, głębokość 80/100cm (góra/dół) - 2 sztuki - Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony; - Słupki bramki montowane w tulejach; - Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie); - Pałąki podtrzymujące siatkę składane; - Kolor bramek : biały; - Siatki do bramek - 2 szt. - Tuleje do mocowania bramek - Wykonawca dostarczy przy odbiorze Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu Zamawiający odstępuje od wymagania aby boisko syntetyczne po zakończeniu poddać stosownym testom i uzyskać Certyfikat min. FIFA 2 Star. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 29.ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: - demontaż istniejącej nawierzchni, - wykonanie podłoża, - wykonanie nawierzchni, Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: dokumentacja projektowa opracowana przez: Pracownię Architektoniczno-Urbanistyczną A3, Projektant mgr inż. arch. Agnieszka Romanowska Tarczyńska, 44-100 Gliwice, ul. Bednarska 4/4, część III SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia, część II SIWZ- Istotne postanowienia umowy, wraz z załącznikami w wersji elektronicznej zamieszczone na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3)kwotę gwarancji/poręczenia, 4)termin ważności gwarancji/poręczenia, 5)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 10.3 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach