Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowo budowlanych w zakresie remontu łazienek, drzwi wewnętrznych oraz wymiany okien dla budynku administracyjno biurowego, położonego przy ul. Karola Miarki 18 w miejscowości Mikołów m. Mikołów, pow. Mikołowski, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.10.2017.RB

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774000900 , fax. 774000951
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
  1 Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 774000900, fax. 774000951
  REGON: 010344708
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo budowlanych w zakresie remontu łazienek, drzwi wewnętrznych oraz wymiany okien dla budynku administracyjno biurowego, położonego przy ul. Karola Miarki 18 w miejscowości Mikołów m. Mikołów, pow. Mikołowski, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.10.2017.RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.294,00 zł. 11.2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla dnia składania ofert. Termin wniesienie oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy ANR OT w Opolu, w BGK Oddział Opole nr 43 1130 1219 0026 3116 1420 0002 z adnotacją "Wadium – Mikołów - POSTĘPOWANIE NR OP.SOP.ZP.10.2017.RB". W przypadku wniesienia wadium przez inną osobę bądź inny podmiot nie będący wykonawcą, w treści przelewu należy wpisać oprócz w/w adnotacji, również nazwę wykonawcy (firmy) , którego oferta będzie zabezpieczona. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach