Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Doposażenie i zagospodarowanie parku przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie w całoroczną siłownię napowietrzną”

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Doposażenie i zagospodarowanie parku przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie w całoroczną siłownię napowietrzną”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja zlokalizowana jest w parku przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie, gmina Góra, na działce o numerze ewid. 255/1. Na przedmiotowej działce znajdują się już drewniane urządzenia zabawowe, ławki bez oparcia i drewniana altana. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Doposażenie i zagospodarowanie parku przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie w całoroczną siłownię napowietrzną”: Część 1 – Siłownia napowietrzna oraz wykonaniem nawierzchni z maty przerostowej: 1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe – ok. 0,030 ha, 2. Montaż na utwardzonym podłożu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni z maty przerostowej: 6 urządzeń o różnorodnej funkcjonalności tj.; - biegacz podwójny na pylonie – 1 szt., - orbitrek podwójny na pylonie – 1 szt. , - wioślarz podwójny na pylonie – 1 szt., wyciąg górny podwójny na pylonie – 1 szt., - motyl podwójny na pylonie – 1 szt., -narciarz podwójny na pylonie – 1 szt., ułożenie maty przerostowej – ok. 216,40 m2., plantowanie pow. gruntu w miejscu montażu urządzeń – ok. 108.200 m2. 3. Montaż elementów małej architektury: - demontaż i przeniesienie w inne miejsce na placu zabawki Lokomotywa, 1 szt. tablicy regulaminowej, 4. Obsługa geodezyjna – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( 3 egz. wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w formacie PDF ). UWAGA – ROROTY WYŁĄCZONE W CZĘŚCI 1 - z zakresu zamówienia podstawowego w wyłączono: a) roboty związane z wykonaniem ogrodzenia, urządzeniem zieleni oraz renowacją trawnika. b) wykreślono również roboty związane z montażem ławki parkowej z oparciem – 4 szt., surfer podwójny na pylonie z fundamentem – 1 kpl. twister podwójny na pylonie z fundamentem - 1 kpl. – zakres wskazany w poz. b), Zamawiający może powierzyć do realizacji dotychczasowemu Wykonawcy jako zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wskazanego zakresu robót wyłączonych z realizacji w ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca nie bierze pod uwagę przy kalkulacji ceny oferty dla cz. 1 postępowania. Część 2 – Wykonanie ogrodzenia Zakres zamówienia w cz. 2 postępowania obejmuje wyłącznie wykonanie ogrodzenia placu zabaw z paneli o dł. ok. 200 mb i wys. 1,51 m w rozstawie osiowym słupków 2,50 m oraz montaż furtki wejściowej o wym. 1,00x1,50 m wyposażonej w komplet zawiasów regulowanych, klamkę i zamek. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( 3 egz. wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w formacie PDF ). Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 obejmują: dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem robót, które nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Przy doborze urządzeń kryteriami równoważności są: takie same rozwiązania materiałowe, funkcjonalność urządzeń na poziomie minimalnym wyznaczonym w dokumentacji oraz estetyka urządzeń. W przypadku posługiwania się normami Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania czyniące zadość wymaganiom tych norm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ wraz z oznaczeniem części dla której Wykonawca składa ofertę oraz dla. cz.1 postępowania tabela elementów rozliczeniowych – zał. nr 1.1 do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (mającego zastosowanie również do spółek cywilnych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach