Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa strefy aktywności w m. Góra – Aktywny zakątek dla dużych i małych na ulicy Sosnowej”

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa strefy aktywności w m. Góra – Aktywny zakątek dla dużych i małych na ulicy Sosnowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Sosnowej, gmina Góra, na działce o numerze ewid. 1296. Na przedmiotowej działce znajdują się już drewniane urządzenia zabawowe. Powierzchnia działki wynosi ok. 688,74 m2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa strefy aktywności w m. Góra – Aktywny zakątek dla dużych i małych na ulicy Sosnowej”: Część 1 – Montaż zabawek i elementów małej architektury, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, remont zabawek, demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń zabawowych, usunięcie nawierzchni z piasku, obsługa geodezyjna, obejmuje: I.Montaż zabawek i elementów małej architektury: 1. Ręczne roboty ziemne – ok. 4,2 m3 2. Montaż z fundamentowaniem następujących urządzeń zabawowych: - montaż zabawki - huśtawki wahadłowej podwójnej z siedziskami koszykowymi – 1kpl - montaż zabawki - bujak Skuter - 1 kpl - montaż zabawki – bujak Konik – 1 kpl - montaż urządzenia sprawnościowego - 1 kpl - montaż ławki parkowej z oparciem - 3 szt. - montaż kosza na śmieci - 2 szt. - montaż tablicy regulaminowej - 2 szt. - roboty ziemne – ok. 21,95 m3, - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm – ok. 50,80 m - ława pod obrzeża betonowa z oporem – 3,81 m3 - obrzeża betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 50,800 m, -bezpieczna nawierzchnia piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm gr. warstwy po zagęszczeniu - 126,50 m2. II. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: 1. Ręczne roboty ziemne – wykopy pod stopy fundamentowe urządzeń siłowni – ok. 1, 26 m3 2. Montaż z fundamentowaniem następujących urządzeń siłowni zewnętrznej: - surfer+twister na pylonie, - biegacz+ orbitrek na pylonie, - jeździec +prasa nożna na pylonie, -ławka + prostownik pleców na pylonie, - wyciąg górny + wyciąg dolny na pylonie, III. Remont zabawek, demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń zabawowych, usunięcie nawierzchni z piasku (ZAKRES NIE OBEJMUJE ROZEBRANIA DREWNIANEWGO PŁOTKA) IV Obsługa geodezyjna - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( 3 egz. wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w formacie PDF ). UWAGA – ROROTY WYŁĄCZONE W CZĘŚCI 1 - z zakresu zamówienia podstawowego wyłączono: a) roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, demontaż płotka, wykonanie ogrodzenia panelowego, montaż dodatkowego oświetlenia, które stanowią odrębne części postepowania. Zrezygnowano z wykonania zieleni oraz renowacji trawnika. b) wykreślono również roboty związane z montażem 1 kpl urządzenia siłowni, tj. poręcze + drążek na pylonie z fundamentowanie – zakres wskazany w poz. b), Zamawiający może powierzyć do realizacji dotychczasowemu Wykonawcy cz. 1 jako zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wskazanego zakresu robót wyłączonych z realizacji w ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca nie bierze pod uwagę przy kalkulacji ceny oferty dla cz. 1 postępowania. UWAGA: Zastrzega się obowiązek skoordynowania przez Wykonawców w porozumieniu z Zamawiającym realizacji robót wchodzących w zakres cz. 1 oraz cz. 2 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Część 2 – Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Zakres zamówienia dla cz. 2 postępowania obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w 2 kolorach: szarym i granatowym. Obramowanie nawierzchni wykonane za pomocą obrzeży betonowych 6x20x100 cm w kolorze szarym, posadowionych na ławie betonowej z oporem. Zakres: 1.Roboty ziemne – wykopy pod nawierzchnie z kostki betonowej - ok. 36,48 m3 2.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie - ok. 58,30 m, 3. Ława pod obrzeża betonowa z oporem – 4, 37 m3, 4. obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5.Podbudowa chodnika z kruszywa łamanego o gr. 10 cm - ok. 182,40 m2 6. nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 6 cm – na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 182,40 m2 UWAGA: Zastrzega się obowiązek skoordynowania przez Wykonawców w porozumieniu z Zamawiającym realizacji robót wchodzących w zakres cz. 1 oraz cz. 2 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Część 3 – Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z demontażem istniejącego płotka drewnianego, obsługa geodezyjna. Część 3 zamówienia obejmuje demontaż istniejącego płotka drewnianego oraz wykonanie ogrodzenia placu z paneli o wysokości całkowitej 1,50 m oraz dwie furtki o wym. 1,50 x 1,00 m. Odgrodzenie placu zabaw od siłowni w postaci ogrodzenia z paneli o wysokości całkowitej 1,30 m. W pasie tego ogrodzenia zostanie zamontowana furtka o wym. 1,30 x 1,00 m. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (3 egz. wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w formacie PDF ). Część 4 – Montaż dodatkowego oświetlenia Zakres zamówienia obejmuje doposażenie istniejących latarni w nowe oprawy oświetleniowe (na 2 słupach). Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zawierają: dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem robót, które nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Przy doborze urządzeń kryteriami równoważności są: takie same rozwiązania materiałowe, funkcjonalność urządzeń na poziomie minimalnym wyznaczonym w dokumentacji oraz estetyka urządzeń. W przypadku posługiwania się normami Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania czyniące zadość wymaganiom tych norm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ wraz z oznaczeniem części dla której Wykonawca składa ofertę oraz dla. cz. od 1 do 3 postępowania odpowiednia tabela elementów rozliczeniowych – zał. nr 1.1 i/lub 1.2 i/lub 1.3. do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (mającego zastosowanie również do spółek cywilnych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach