Przetargi.pl
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – plotera wielkoformatowego zintegrowanego ze skanerem (A0), kolorowy laserowy z podstawą i oprogramowaniem.

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – plotera wielkoformatowego zintegrowanego ze skanerem (A0), kolorowy laserowy z podstawą i oprogramowaniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego plotera wielkoformatowego zintegrowanego ze skanerem (A0), kolorowego laserowego z podstawą i oprogramowaniem, odpowiadającego parametrom technicznym określonym w SIWZ ,zgodnie ze złożoną ofertą. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Wykonawca dostarczy sprzęt do pomieszczenia wskazanego przez Zleceniodawcę we własnym zakresie. 2) Wykonawca po montażu dokona pierwszego uruchomienia oraz konfiguracji urządzenia, a następnie wykona testy urządzenia poprzez wykonanie wydruków/kopii oraz skanów różnych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3) Realizacja dostawy potwierdzona zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym, sporządzonym i podpisanym przez wyznaczonych przez strony przedstawicieli. 4) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień związanych z eksploatacją oraz konserwacją przedmiotu zamówienia. 5) Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie sprzętu (faktyczne podjęcie działań) nie przekroczy 8 h a sama naprawa nie będzie trwać dłużej niż 72 h (od momentu otrzymania zgłoszenia) - w przeciwnym wypadku zobowiązuję się podstawić sprzęt zastępczy wraz z jego instalacją i konfiguracją w miejsce uszkodzonego, przy czym urządzenie zastępcze będzie mieć parametry techniczne nie gorsze niż uszkodzony sprzęt (prace konfiguracyjne będą prowadzone w asyście przedstawiciela Zamawiającego). 6) Zgłoszenia Zamawiającego w okresie gwarancji będą odbierane w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 telefonicznie lub mailem (przy czym zgłoszenie telefoniczne powinno być potwierdzone przez Zamawiającego mailem). 7) W przypadku uszkodzenia nośników danych (np. dyski twarde) w okresie gwarancji ich naprawa będzie wykonywana w miejscu użytkowania lub będą one wymieniane na nowe bez odbioru uszkodzonych. Uszkodzony sprzęt pozostaje własnością Zamawiającego – do oferty dołączam oświadczenie firmy, która będzie realizowała serwis gwarancyjny. 8) Całkowity czas naprawy licząc od momentu zgłoszenia (tel./potwierdzone mailem) nie będzie trwał dłużej niż 14 dni roboczych (po tym okresie zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego sprzętu na nowe urządzenie o nie gorszych parametrach technicznych (całkowita wymiana uszkodzonego). 9) W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do odbioru sprzętu, jego naprawy i ponownej dostawy na koszt własny. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 3) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. 4) Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj., parametry techniczne stanowi Specyfikacja Techniczna urządzenia wielkoformatowego stanowiąca załącznik 2.2. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach