Przetargi.pl
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania kosztów na potrzeby Opery Wrocławskiej

Opera Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-066 Wrocław, Świdnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 370 88 50, +48 507 089 003
 • Data zamieszczenia: 2022-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Wrocławska
  Świdnicka 35
  50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 370 88 50, +48 507 089 003
  REGON: 000278942
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.opera.wroclaw.pl/1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania kosztów na potrzeby Opery Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy 10 urządzeń tj.: a. wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3 -2 szt. ; b. wielofunkcyjnych monochromatycznych formatu A3 - 2 szt. ; c. wielofunkcyjnych kolorowych formatu A4 – 4. szt.; d. drukarki laserowej monochromatycznej A4 – 1 szt; e. serwer wydruku APSM – 1 szt. wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, wdrożenia systemu rozliczania kosztów (zawierający serwer zarządzania drukiem a urządzenia wskazane powyżej winny mieć czytnik kart zbliżeniowych zgodnych z MIFARE) wraz z systemem wydruku podążającego i systemu monitoringu stanu urządzeń, wdrożenia sytemu rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń i wdrożonych systemów przez okres 48 miesięcy dla Opery Wrocławskiej. 2. W ramach realizacji opisanego powyżej przedmiotu zamówienia, Wykonawca: a. wydzierżawi łącznie 9 sztuk urządzeń drukujących (zgodnie z powyższym wykazem) oraz serwer wydruku, b. przeprowadzi ich montaż i uruchomienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. c. podłączy urządzenia do sieci elektrycznej i teleinformatycznej. d. zainstaluje wszystkie materiały eksploatacyjne (z wyjątkiem papieru) niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń. e. wykona instalację, konfigurację i integrację dostarczanych w ramach Zamówienia Systemów wraz z urządzeniami drukującymi, zaprogramuje poszczególne funkcje umożliwiające korzystanie z funkcjonalności urządzeń 3. Usługa obejmuje dzierżawę nowych i nieużywanych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki laserowej monochromatycznej. 4. Miejsce wykonania zamówienia. Wymaga aby urządzenie wielofunkcyjne znajdujące się w następujących lokalizacjach: i. Siedziba Główna, ul. Świdnicka 35 we Wrocławiu; ii. magazyn na ul. Bystrzyckiej we Wrocławiu. było objęte wdrożonymi systemami we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach