Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE 4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU”

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-981 Wrocław, ul. Weigla
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 660 119 , fax. 717 660 630
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Weigla 5
  50-981 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 660 119, fax. 717 660 630
  REGON: 93009024000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.4wsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE 4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie Nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100). Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 12.08.2019r. godz. 10:30 1.Forma wpłaty wadium. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2)gwarancjach bankowych, 3)gwarancjach ubezpieczeniowych, 4)lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP, 5)przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 12.08.2019r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na roboty budowlane - znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 ”. Uwaga! Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczeniach, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1)Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2)Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3)Kwotę gwarancji; 4)Termin ważności gwarancji; 5)Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji). 3.Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2016 poz. 1988 ze zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla). 4.W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach – gwarancjach, poręczeniach, oryginał dokumentu potwierdzającego dołączyć do oferty. 5.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, wniesie wadium w innym miejscu i/lub w błędnej formie zostanie odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP 6.Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN 7.Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW: 1)Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą. 2)Wypełnione wypełnionym bez wyjątku: formularz ofertowy (Oferta) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Kosztorys ofertowy, Harmonogram Rzeczowo- Finansowego (HRF) należy złożyć wraz z ofertą. 3)Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy. 4)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . 5)Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . 6)Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą. 7)Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach