Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców do punktu żywienia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Szklarskiej Porębie

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 725 41 73; 797 337 960, , fax. 75 725 47 75
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
  ul. Wojska Polskiego 2
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 75 725 41 73; 797 337 960, , fax. 75 725 47 75
  REGON: 21102313000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oss.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców do punktu żywienia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Szklarskiej Porębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę warzyw i owoców do punktu żywienia OSS SG w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 4 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ Dział I. pkt 1. 2) Ponadto przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi określone we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik złożone zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX pkt. 5 ppkt 5.1 lub pkt. 7 SIWZ. 3. Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach