Przetargi.pl
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6655153, 6655154, , fax. 746 655 155
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6655153, 6655154, , fax. 746 655 155
  REGON: 57959500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminawalbrzych.logintrade.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu, b. opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń w/w dokumentu, c. opracowanie kompletu analiz, o których mowa w analizie zasadności przystąpienia do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym prognozy skutków finansowych, d. udział w minimum czterech spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami w ramach projektu „Przestrzeń Gmina -Lokalna wartość” e. sporządzenie: i. 9 egzemplarzy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3 egzemplarze sporządzone metodą tradycyjną w technice kolorowej, 3 egzemplarze sporządzone metodą tradycyjną w technice czarno – białej,3 egzemplarzy zafoliowanych i oprawionych do powieszenia) ii. 1 egzemplarza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej w formacie *.GeoTiff ( TIFF/256color/8Bit/150DPI) /układ 2000 iii. 1 egzemplarza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej w formacie *.shp /układ 2000 , iv. 1 egzemplarza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej w formacie *.zipx, v. 5 egzemplarzy  prognozy  oddziaływania  na środowisko  ustaleń  planu z elementami ekofizjografii, vi. 2 egzemplarzy analizy uwarunkowań własnościowych sporządzonej w skali 1:1000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, vii. 2 egzemplarzy inwentaryzacji urbanistycznej sporządzonej w skali 1:1000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, viii. 2 egzemplarzy analizy ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych sporządzonej w skali 1:1000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ix. 2 egzemplarzy analizy powiązań komunikacyjnych sporządzonej w skali 1:5000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem całej jednostki urbanistycznej, wykonanej w skali 1:5000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. x. 2 egzemplarzy prognozy prognozy skutków finansowych xi. dokumentacji formalno-prawnej prac nad planem w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach