Przetargi.pl
Dostawy świeżych warzyw i owoców

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, al. Tysiąclecia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 616 26 48 wew .317(sekretar , fax. 75 616 26 83
 • Data zamieszczenia: 2020-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
  al. Tysiąclecia 30
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 616 26 48 wew .317(sekretar, fax. 75 616 26 83
  REGON: 29419000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalpsychiatryczny.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy świeżych warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców do kuchni Zamawiającego, z podziałem na pakiet 1. Ziemniaki, pakiet 2. Warzywa różne, owoce. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części, wraz z przewidywanymi ilościami dostaw zawiera załącznik nr 2 do Siwz. 3. Wykonawca gwarantuje dostawy przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 roku (treść oświadczenia została ujęta w Formularzu oferty, załącznik nr 1 do Siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do Siwz, 2) Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Siwz - w zakresie Pakietu lub Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę, 3) Pełnomocnictwo, składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli wykonawcę/ wykonawców reprezentuje pełnomocnik), 4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca W TERMINIE 3 DNI od dnia zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie (załącznik nr 5) może złożyć z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach