Przetargi.pl
ZP/BZP/233/2019_Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - Zadania.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/BZP/233/2019_Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - Zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 2.Zamawiający określił przedmiotową dostawę w 3 Zadaniach: -Zadanie Nr 1- Dostawa suszarki laboratoryjnej o pojemności komory 245 litrów,- 1 szt. -Zadanie Nr 2 - Dostawa suszarka laboratoryjna o pojemności 55 litrów, - 2 szt.; -Zadanie Nr 3 - Dostawa wstrząsarki laboratoryjnej do sit laboratoryjnych o średnicy 200 mm wraz z sitami. 3.Wszystkie koszty transportu i ubezpieczenie podczas transportu związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. Ryzyko w czasie przewozu, załadunku i wyładunku obciążą Wykonawcę. 4.Klasyfikacja wg kodu CPV : 42716200-0 Suszarki; 38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria; 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla danego zadania znajduje się odpowiednio w Załącznikach nr 3.1-3.3 do SIWZ. 6.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla każdego zadania znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 7.Najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Instrukcje obsługi, instalacji i konserwacji opisującą parametry urządzenia oraz sposób jego poprawnego użytkowania i konserwacji. Dokument musi być przygotowany w języku polskim (dopuszcza się w języku angielskim). 8.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42716200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.Oferta musi składać się z: 6.1.dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ; 6.2.formularza ofertowego Wykonawcy – wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ; 6.3.opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanej aparatury – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi dla danego zadania, odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.3 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców) – wypełniony i podpisany odpowiednio dla danego zadania Załącznik nr 3.1-3.3 do SIWZ; Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną