Przetargi.pl
„REMONT POMIESZCZEŃ TOALET W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZEGOMIU". ETAP I.

Zespół Szkół Ogólnokształcących ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 550 233 , fax. 748 550 233
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących
  ul. Tadeusza Kościuszki 31
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. 748 550 233, fax. 748 550 233
  REGON: 69191000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lo.strzegom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „REMONT POMIESZCZEŃ TOALET W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZEGOMIU". ETAP I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Etap I inwestycji swoim zakresem obejmuje remont w obrębie pomieszczeń: A5 – WC dla kobiet, A4 - Przedsionek do W.C. dla kobiet, A7- pomieszczenie gospodarcze oraz remont/przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacji mechanicznej łącznie z wykonaniem pionów i wyrzutni ponad połacią dachu. Zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie niniejszego zadania obejmuje I ETAP w poniższym zakresie 1. Remont instalacji wentylacji. 2. Remont instalacji CO. 3. Remont instalacji wodociągowej. 4. Remont instalacji kanalizacyjnej. 5. Remont instalacji elektrycznej. 6. Prace budowlane (np. rozbiórka istniejących ścian, zamurowanie istniejących otworów okiennych, budowanie ścianek działowych, wykonanie: posadzek, tynków, malowanie, glazura, terakota, sufity podwieszane, etc.) .7. Biały montaż (miski ustępowe, pisuary, umywalki, itp.) UWAGA:W/w prace będą wykonywane na obiekcie czynnym. Wykonawca powinien przewidziećutrudnienia wynikłe z ruchu użytkowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawcy przekazują Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach