Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej - Zadania

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej - Zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Zamawiajacy określił przedmiotowa dostawę w dwóch Zadaniach: 1.1. Zadanie nr 1 - Przenośna, graficzna stacja robocza pozwalająca na tworzenie i płynną wizualizację modeli 3D, VR oraz wielowariantowe analizy symulacyjne, zapewniające pracę z posiadanymi programami: Geovisionary firmy Virtalis oraz aplikacją Datamine – 1 sztuka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1. 1.2. Zadanie nr 2 - Stacjonarna graficzna stacja robocza będąca wyposażeniem studia VR (wirtualnej rzeczywistości) do wizualizacji danych geoprzestrzennych 3D stereo. Stacja robocza jest również serwerem oprogramowania VR do wizualizacji danych przestrzennych 3D stereo – 1 zestaw (składający się ze stacji graficznej i dwóch monitorów) Dostawa graficznej stacji roboczej obejmuje również instalację i instruktaż dla min. 2 osób z uruchomienia i użytkowania w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2. 2. Przenośna i stacjonarna stacja graficzna musi zapewnić efektywną pracę z posiadanymi już programami: Geovisionary firmy Virtalis, oraz aplikacjami Datamine: Studio RM, Studio OP i Studio 5DP w systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 64 bit, w tym tworzenie modeli geoprzestrzennych oraz ich płynną wizualizację. W szczególności, stacje te muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji oprogramowania Geovisionary firmy Virtalis. Zamawiający, po dostawie sprzętu, ma prawo do testowania sprzętu tj. do sprawdzenia poprawności działania z wyspecyfikowanym powyżej oprogramowaniem. W przypadku, gdy dostarczony sprzęt nie będzie poprawnie działał z oprogramowaniem Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zgodnie z § 10 ust. 1 lit. c) umowy. 3. Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne 30211000-1 Komputery wysokowydajne 4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ 5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) dla Zadania wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia dla Zadania musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 - miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt. Zamawiający w kryterium oceny ofert będzie oceniał oferowany okres gwarancji. 7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą na dane Zadanie szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia odpowiednio w Załączniku nr 4.1 – 4.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zaoferowanych odpowiednio produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) producenta, nazwę, model, typ oferowanego sprzętu spełniającego wymagania Zamawiającego oraz wykazać, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie parametrów lub funkcjonalności oferowanego sprzętu bądź potwierdzenie oferowanych funkcjonalności – zgodnie z wymaganiami. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia/jego elementu innego niż przedmiot zamówienia/jego element gotowy dostępny na rynku, którego parametry i funkcjonalność Zamawiający jest w stanie potwierdzić za pomocą dowolnych ogólnodostępnych środków (np. foldery, katalogi, strony internetowe producenta), Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić m.in. specyfikację techniczną poszczególnych „podzespołów”/elementów oferowanego przedmiotu zamówienia, katalogi, foldery producenta, które będą potwierdzać spełnienie wymagań Zamawiającego. 8. Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad prawnych i fizycznych i pochodzić bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji. 9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30211000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta musi się składać z: 1. oświadczenia i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ tj. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 2. formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi odpowiednio w Załączniku nr 4.1 – 4.2 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców) – wypełniony i podpisany odpowiednio Załącznik nr 4.1 – 4.2 do SIWZ 4. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 5. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ). II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach