Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na obłożeniu schodów przy wejściu głównym granitem oraz wymianie drzwi wejściowych w ramach zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Powiat Jasielski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4483410 w. 108 , fax. 013 4463189
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jasielski
  ul. Rynek 18 18
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4483410 w. 108, fax. 013 4463189
  REGON: 37044025800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na obłożeniu schodów przy wejściu głównym granitem oraz wymianie drzwi wejściowych w ramach zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na obłożeniu schodów przy wejściu głównym granitem oraz wymianie drzwi wejściowych w ramach zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, skucie lastryka i obłożenie schodów oraz zamontowanie systemowych wycieraczek, wewnętrznej i zewnętrznej. Drzwi zewnętrzne aluminiowe: Drzwi aluminiowe przeszklone, dwa skrzydła rozwierane, światło przejścia min 100 cm w skrzydle aktywnym. System profili drzwiowych o szerokości ościeżnicy 60 mm i trzykomorowej konstrukcji z przekładką termiczną. Zlicowanie skrzydła drzwi współpłaszczyznowych, próg niski. Należy zastosować uszczelki dwukomponentowe z EPDM. Izolacyjność termiczna dla profili aluminiowych: współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,6-2,8 W/m2K. Wypełnienie - szyby zespolone obustronnie bezpieczne z argonem K= 1,1W/m2K. Powierzchnie malowanie proszkowymi farbami poliestrowymi, kolor RAL 7036. Akcesoria: samozamykacz z blokadą, pochwyt, 2 zamki rolkowe. Drzwi z demontażu Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Okładziny schodów Stopnice i spoczniki z granitu polerowanego Juparana Colombo gr. 3 cm, z kapinosem. Czoło kapinosu polerowane. Podstopnice i cokoliki - okładziny granitowe Juparana Colombo, polerowane, gr. 2 cm. Montaż zewnętrznej zwijalnej wycieraczki ze szczotkowymi wkładami czyszczącymi w aluminiowych profilach nośnych, z wanną [osadnikiem] oraz wewnętrznej zwijalnej wycieraczki z tekstylnymi wkładami osuszającymi i pyłochłonnymi oraz wkładami szczotkowymi czyszczącymi w aluminiowych profilach nośnych. 3. Szczegółowy zakres dla zadania objętego przedmiotem zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8 i 9 do siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.jaslo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach