Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 200
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 2214819 w. 45 , fax. 0-17 2214830
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielopole Skrzyńskie
  Wielopole Skrzyńskie 200 200
  39-110 Wielopole Skrzyńskie, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 2214819 w. 45, fax. 0-17 2214830
  REGON: 69058198500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielopole.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą. Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim Zadanie zostanie wykonane w ramach realizacji projektu pn. Integracyjne przedszkole Krasnala Hałabały równy start w obliczu nierównych szans współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś IX. Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Powszechnej. Przedmiot zamówienia jest podzielony na trzy części i dotyczy wykonania prac adaptacyjnych i remontowych w trzech budynkach związanych z realizacją ww projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia i podział na części Przedmiot zamówienia jest podzielony na trzy części i dotyczy wykonania prac adaptacyjnych i remontowych w trzech budynkach związanych z realizacją ww projektu. Podział na trzy zadania związany jest z potrzebą przeprowadzenia prac w trzech odrębnych budynkach, gdzie zakres prac jest zróżnicowany. Część pierwsza Budynek Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac remontowych malowanie i lakierowanie czterech sal dydaktycznych. Część druga Budynek Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac remontowych i adaptacyjnych: malowanie, szpachlowanie i lakierowanie jednej sali dydaktycznej, remont sanitariatów wyburzenie istniejącej zabudowy, położenie glazury i terakoty, montaż sanitariatów i pozostałego wyposażenia, wymiana drzwi remont wiatrołapu i przylegających szatni wymiana 2 okien wewnętrznych, 2 drzwi wewnętrznych, szpachlowanie malowanie, położenie lamperii zmywalnych remont stołówki szkolnej wymiana drzwi, szpachlowanie, malowanie położenie lamperii zmywalnych Część trzecia Budynek Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac remontowych malowanie i szpachlowanie biura projektu i przylegającego korytarza oraz wymiana podłóg na płytki ceramiczne oraz panele podłogowe, remont sanitariatów i montaż pozostałego wyposażenia. W/w opis zawiera najważniejsze informacje dotyczące zakresu prac remontowych i adaptacyjnych. Szczegółowy zakres prac został zawarty w Kosztorysie ofertowym tj. załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 01.08.2016r. do godziny 10.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 z poźn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Wielopole Skrzyńskie 61 9173 0002 0000 0488 2000 0260 z dopiskiem wadium ZOSIP.272.3.2016.RPO W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielopole.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach