Przetargi.pl
Roboty remontowo - budowlane w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2016 pn. Łańcucki Maluch 2016

Miasto Łańcut ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, Plac Sobieskiego 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2252202 , fax. 017 2252021
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łańcut
  Plac Sobieskiego 18 18
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2252202, fax. 017 2252021
  REGON: 69058175500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowo - budowlane w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2016 pn. Łańcucki Maluch 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia: Roboty remontowo - budowlane w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2016 pn. Łańcucki Maluch 2016. Zamówienie obejmuje: roboty remontowo - budowlane w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2016 pn. Łańcucki Maluch 2016: 1) roboty remontowe wewnątrz budynku, 2) utwardzenie placu zabaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lancut.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach