Przetargi.pl
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH O NAWIERZCHNIACH BITUMICZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

Gmina Sędziszów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 22 16 001 , fax. 17 22 16 313
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów Małopolski
  ul. Rynek 1 1
  39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 22 16 001, fax. 17 22 16 313
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow-mlp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH O NAWIERZCHNIACH BITUMICZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski. Zakres robót obejmuje: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową, standard II z mechanicznym obcięciem krawędzi - 80 t 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową, standard II bez mechanicznego obcięcia krawędzi - 100 t 3. Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości 2 cm - 500 m2 4. Roboty ziemne koparką podsiębierną z transportem urobku na odległośc 1 km gr. Kat. III-VI - 100 m3 5. Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki warstwa gr. 15 cm - 250 m2 6. Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego klińcem gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 250 m2 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej, standard II, warstwa grubości 5 cm - 250 m2 8. Wykonanie sączków poprzecznych z kruszywa - 10 mb 9. Regulacja pionowa studni i kratek ściekowych - 10 szt. Wszystkie wyżej podane ilości są ilościami szacunkowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331393
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sedziszow-mlp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach