Przetargi.pl
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów (zamówienie z podziałem na 6 części)

Jednostka Wojskowa 4784 ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 715 56 59 , fax. 17 715 63 85
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4784
  ul. Krakowska 11B 11B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 715 56 59, fax. 17 715 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: MON Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów (zamówienie z podziałem na 6 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów (zamówienie z podziałem na 6 części). Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 następujących części: część nr 1: Dostawa części zamiennych do pojazdów BRDM-2, BRDM-ŻBIK2 część nr 2: Dostawa części zamiennych do pojazdów STAR 200, 266, 944 część nr 3: Dostawa części zamiennych do pojazdów JELCZ 325, 662 D część nr 4: Dostawa części zamiennych do pojazdów HONKER, TARPAN, LUBLIN część nr 5: Dostawa filtrów. część nr 6: Dostawa części zamiennych dla służby inż. sap. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć lub wszystkie części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1-6 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 5 - określenie przedmiotu zamówienia oraz w Załącznikach nr 1A-1F do SIWZ stanowiących równocześnie formularze kalkulacji ceny ofertowej dla poszczególnych części zamówienia; Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Projektu umowy, tj. Załączniki nr 6A dla części nr 1 i 6B dla części nr 2-6 - w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziały V SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego - magazyny położone w Rzeszowie, Nisku i Żurawicy na własny koszt i ryzyko zgodnie z danymi zawartymi w formularzu cenowym. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostarczenia poszczególnych partii przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://34wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach