Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie węzła cieplnego w ramach inwestycji pod nazwą „Rozbudowa węzła cieplnego wraz z przebudową części pomieszczeń węzła cieplnego Zakładu Karnego w Rzeszowie”

Zakład Karny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, Załęska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48178580700 , - , fax. 17 853 54 20
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rzeszowie
  Załęska 76
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48178580700 , -, fax. 17 853 54 20
  REGON: 00059046700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie węzła cieplnego w ramach inwestycji pod nazwą „Rozbudowa węzła cieplnego wraz z przebudową części pomieszczeń węzła cieplnego Zakładu Karnego w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie węzła cieplnego w ramach inwestycji pod nazwą „Rozbudowa węzła cieplnego wraz z przebudową części pomieszczeń węzła cieplnego Zakładu Karnego w Rzeszowie”. 2. Dokładny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący zakres prac do wykonania przedstawiono w dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 5 do SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – ogólnych warunkach umowy. 3. Wykonawca powinien oszacować wszelkie ewentualne ryzyka związane z jakością i kompletnością dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także nieprzewidzianymi na etapie opracowania dokumentacji, a koniecznymi do wykonania w trakcie realizacji inwestycji pracami. 4. Zakres prac, oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną oferowaną obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy (robót), b) przez cały okres realizacji robót dbałość o bezpieczeństwo w ruchu pieszym oraz drogowym w obrębie prowadzonych robót, c) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do należytego stanu, uporządkowanie terenu budowy, d) sporządzenie i przekazanie Inwestorowi 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz protokołami badań i sprawdzeń. 5. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. 6. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ i umowy. 7. Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz powinny posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi i europejskimi normami. 8. Szczegółowe warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego: Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych oraz 60 miesięcznej rękojmi za wady, licząc od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfiką terenu budowy znajdującego się w jednostce penitencjarnej ze szczególną dbałością o obiekty budowlane znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 11. Wykonawca winien dostosować się do procedur i zasad związanych z wejściem oraz poruszaniem się i pracą na terenie zakładu karnego. 12. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. 13. W celu prawidłowego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. 14. W związku z ustawą a dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym, Zakład Karny w Rzeszowie akceptuje faktury elektroniczne. 15. Na zainstalowane urządzenia wymaga się gwarancji zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów, jednak nie mniej niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach