Przetargi.pl
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWI KONTROLNEJ ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NIEZBĘDNYCH DO DZIERŻAWIONYCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 240 231 , fax. 172 252 302
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
  ul. Paderewskiego 5
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 240 231, fax. 172 252 302
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm-lancut.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWI KONTROLNEJ ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NIEZBĘDNYCH DO DZIERŻAWIONYCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWI KONTROLNEJ ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NIEZBĘDNYCH DO DZIERŻAWIONYCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW Załącznik Nr 2.1. – formularz asortymentowo – cenowy pkt I zawiera ilość oznaczeń, które Zamawiający planuje wykonać przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. W pkt. II Wykonawcy zobowiązani są zaoferować i tym samym samodzielnie wpisać ilość oraz rodzaj wraz z podaniem nazw oraz numerów katalogowych (jeżeli występują) odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do pracy dzierżawionych analizatorów hematologicznych w ilościach odpowiadających do zakresu prognozowanych wykonanych oznaczeń. Załącznik Nr 2.2 zawiera ilość opłat dzierżawnych (na okres 36 miesięcy) za dzierżawione analizatory hematologiczne. Załączniki Nr 10 tj. 10.1. i 10.2. pod nazwą „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” przedstawiają dokładny opis analizatorów hematologicznych tj. głównego i beckup wraz z opisem wymaganych minimalnych warunków dzierżawy każdego analizatora. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. Oferty przetargowe należy składać do całości przedmiotu zamówienia. 1.Dostawy przedmiotu zamówienia tj. odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do dzierżawionych analizatorów hematologicznych odbywać się będą sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego w formie dostaw cząstkowych stosownym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut z dopiskiem „Laboratorium”. 2.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy na dostawę odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do dzierżawionych analizatorów hematologicznych w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. 3.Zamawiający ustala, że dniami roboczymi są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt i dni wolnych od pracy. 4.Minimalny termin dostawy odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do dzierżawionych analizatorów hematologicznych niezbędnych do dzierżawionych analizatorów to dwa dni robocze, natomiast maksymalny termin dostawy to pięć dni roboczych (kryterium oceny ofert – opisany w Rozdziale XVIII). 5.Termin dostawy liczony jest w następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia. 6.Zamówienia będzie składał Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej lub inna upoważniona osoba w formie pisemnej – elektronicznie lub za pomocą faksu. W pilnych przypadkach, za zgodą Wykonawcy zamówienie może być złożone również drogą telefoniczną. 7.Analizatory hematologiczne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko do „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. do Laboratorium w terminie do czterech tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy (w dni robocze). 8.W cenie dzierżawy każdego analizatora hematologicznego powinny być zawarte między innymi takie koszty jak: a)dostawa, montaż analizatorów hematologicznych wraz z uruchomieniem oraz dokonaniem bezpłatnego przeszkolenia personelu obsługującego analizatory; b)posiadanie autoryzowanego, potwierdzonego certyfikatem przynajmniej z roku 2016, serwisu producenta analizatora (certyfikat do wglądu podczas pierwszej wizyty serwisowej); c)doposażenie pracowni w niezbędny sprzęt do prawidłowego wykonywania badań; d)dwukierunkowa komunikacja z systemem LIS – dotyczy analizatora głównego. Termin płatności: 1.Płatność za realizację cząstkową, tj. za dostawę krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do dzierżawionych analizatorów hematologicznych niezbędnych do dzierżawionych analizatorów będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni po dostawie towaru do „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. do Laboratorium i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu w formie oryginału. 2.Płatność za dzierżawę każdego analizatora hematologicznego będzie realizowana w ratach przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca z dołu, po miesiącu w którym Wykonawca dokona oddania analizatorów hematologicznych do eksploatacji i złoży poprawnie wystawiona fakturę VAT Zamawiającemu w formie oryginału i będzie dokonywana w terminie do 30 dni po wystawieniu w formie oryginału faktury VAT Zamawiającemu przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach