Przetargi.pl
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Orły w Gminie Orły

GMINA ORŁY ogłasza przetarg

 • Adres: 37-716 Orły, ul. Przemyska 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ORŁY
  ul. Przemyska 3
  37-716 Orły, woj. podkarpackie
  REGON: 650900358
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaorly.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Orły w Gminie Orły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości OrłyWymiana wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100).2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 23 niniejszej SWZ.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o nr: 28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 Bank Spółdzielczy w Żurawicy, oddział w Orłach (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do ofertyw oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Orły,ul. Przemyska 3, 37-716 Orły, NIP: 7952307330, REGON: 650900358,a) nazwę i adres siedziby Wykonawcy,b) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia,c) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonychw art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzpdotyczy części 1.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytowąw wysokości nie mniejszej niż 2 miliony złotych (słownie: dwa miliony złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości**.- dotyczy części nr 1.2) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (w rozumieniu pkt 7 art. 3 ustawy prawo budowlane) w ramach jednego zamówienia (dla potrzeb postępowania, zamówienie to także: jedna umowa/jeden stosunek zobowiązaniowy zrealizowany bez zastosowania ustawy Pzp) polegającą (lub obejmujące swoim zakresem) na budowie (w rozumieniu pkt 6 art. 3 ustawy prawo budowlane) lub przebudowie (w rozumieniu pkt 7a art. 3 ustawy prawo budowlane) sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości co najmniej 400 000,00 złwarunek określony w pkt a i b dotyczy części nr 1.c) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę minimum 300 szt. (słownie: trzysta sztuk) wodomierzy z systemem zdalnych radiowych odczytów wraz z oprogramowaniem obejmującą swoim zakresem także wymianę, t. j.: demontaż i montaż oraz uruchomienie o wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto (słownie: sto tysięcy zł. 00/100),warunek określony w pkt c dotyczy części nr 2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach