Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W GORZYCACH

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 511 697 , fax. 324 511 696
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
  ul. Zamkowa 8
  44-350 Gorzyce, woj. śląskie
  tel. 324 511 697, fax. 324 511 696
  REGON: 10920850000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.woloizol.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W GORZYCACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja Pawilonu A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego WOLOiZOL w Gorzycach w zakresie utworzenia serwerowni - realizacja w dwóch zakresach: Zakres nr I – adaptacja pomieszczeń Zakres nr II – sieć teletechniczna. W/w roboty realizowane będą na podstawie: a) przedmiarów robót b) dokumentacji projektowej c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.06.2019 r. do godz. 11.15 wnieść wadium w wysokości 7000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) kosztorysy ofertowe sporządzone w formie szczegółowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach