Przetargi.pl
Budowa placu zabaw w Gierałtowicach

Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-186 Gierałtowice, ul. ks. Roboty
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3011300, 3011340 , fax. 032 3011306, 3011351
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gierałtowice
  ul. ks. Roboty 48
  44-186 Gierałtowice, woj. śląskie
  tel. 032 3011300, 3011340, fax. 032 3011306, 3011351
  REGON: 68784700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw w Gierałtowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa placu zabaw w Gierałtowicach” na działce nr 198/58 w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śl. obejmująca swoim zakresem: a. budowę nawierzchni bezpiecznej przerastanej trawą (nawierzchnia placu zabaw), b. dostawę i montaż dziewięciu urządzeń zabawowych, c. dostawę i montaż elementów małej architektury (tablica informacyjna, ławki, kosze na śmieci), d. budowę ogrodzenia o wysokości 120cm wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową, e. budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej (strefa wejściowa do placu zabaw, placyk gospodarczy wraz z powierzchnią komunikacji), f. wykonanie prac zieleniarskich (wycinka drzew i krzewów, przesadzenie drzew), W/w. roboty obejmują również m. in. wykonanie robót ziemnych oraz robót towarzyszących. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami. Przedstawione w dokumentacji projektowej rysunki urządzeń są podane informacyjnie. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: a. nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i dokładny adres Wykonawcy(ów) – jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz adresy kontaktowe (faks, e-mail, telefon); b. cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. III SIWZ, zawartym w formularzu ofertowym; c. deklarowany termin gwarancji, d. wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, e. informację, potwierdzenie o stosowaniu przez Wykonawcę obowiązku określonego przepisami RODO w związku z pozyskiwaniem danych osobowych osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. 2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz.VI pkt 1.1 SIWZ, w zakresie wynikającym z wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 3. Dokument, z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo. 4. Dokumenty informujące, czy i jakie dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdziałem X pkt. 10 i 11 SIWZ) 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa wyżej w pkt. 1 lub z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ilekroć w ustawie jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych Wykonawców. 7.Przed dniem podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest: 7.1. Dostarczyć do siedziby Zamawiającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z kopiami umów potwierdzającymi faktyczne zatrudnienie. 7.2. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt XV niniejszej specyfikacji, 7.3. przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy, 7.4. Podać dane podwykonawcy (jeśli występuje) oraz wskazać zakres rzeczowo – finansowy robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę w oparciu o działy harmonogramu rzeczowo – finansowego, 7.5. Przedłożyć uprawnienia budowlane osób biorących udział w wykonaniu zamówienia, 7.6. Przedłożyć kosztorys ofertowy dla celów informacyjnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach