Przetargi.pl
„Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 32-48-100, 32-48-125 , fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Mikołowskiego
  Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
  REGON: 27628477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn.: ""Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w tym w szczególności: nadzór techniczny nad pracami informatycznymi i jakością ich wykonania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez Zamawiającego, zarządzenia finansowe zadania, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienia w tym zakresie wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa, sporządzenie sprawozdań oraz realizacja rozliczeń zgodnie z wytycznymi projektu. Przedstawiony poniżej wykaz głównych zadań Inżyniera Kontraktu nie wyklucza wykonywania przez niego wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem. Inżynier Kontraktu będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami. . Inżynier Kontraktu pełni funkcję doradcy Zamawiającego w trakcie realizacji projektu. Jego zadania obejmują zakres organizacji projektu i sposobu jego funkcjonowania, wsparcie w wyborze przyszłych wykonawców, przestrzeganie wymogów związanych z wdrożeniem projektu, doradztwo w zakresie kontroli zgodności z założeniami dotyczącymi realizacji projektu, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz opracowaną przez Inżyniera Kontraktu dokumentacją techniczną (OPZ). Wartość projektu wynosi. 1 490 000 zł. Terytorium realizacji zamówienia: Zamówienie obejmuje terytorium obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego a w szczególności: - Gminy Powiatu Mikołowskiego: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice. Usługi będą wykonywane w szczególności w następujących zakresach: 1) Audyt dokumentacji wykonanej na etapie przygotowawczym realizacji Projektu, 2) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnych do realizacji Projektu, zwłaszcza dot. następujących zadań projektu: • Baza danych BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) i GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu); • Moduł Dysponent; - Oprogramowanie modułu DYSPONENT • Portal e-usług - Podstawowe narzędzie udostępniające e-usługi jako portal e-usług.; • Moduł Konsultacji Społecznych;- • System uwierzytelniania użytkowników z identyfikatorami typu "token" - a) Moduł eHR (informacja kadrowo-płacowa dla użytkowników) oraz wdrożenie modułów dysponent i eHR b) Rozwój infrastruktury informatycznej zakup i instalacja urządzeń Firewall: c) Rozbudowa środowiska serwerów d) Promocja projektu 1) Kierowanie realizacją umów z wykonawcami dostaw i usług; 2) Nadzór nad wykonaniem prac usługowo wdrożeniowych oraz prowadzenie i nadzór nad dokumentacją oraz przekazaniem infrastruktury do użytkowania Zamawiającemu; 3) Realizację zadań w zakresie rozliczenia finansowego i sprawozdawczości dla Projektu z Instytucją Zarządzającą zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71318000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 1.2 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt II ppkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 3.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach