Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Konstantego Damrota
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 472 38 80, , fax. 77 4723886 w. 14
 • Data zamieszczenia: 2020-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Konstantego Damrota 30
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 472 38 80, , fax. 77 4723886 w. 14
  REGON: 36620956400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cuwkk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu. Przebudowa planowana jest na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywoustego do skrzyżowania z drogą krajową nr 40 na długości 636 mb. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zakresów: Zakres nr 1 – przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu Zakres nr 2 – przebudowa fragmentu włączenia się drogi powiatowej nr 2051 O do drogi krajowej nr 40 Na przedmiot zamówienia składa się: Zakres nr 1 W ramach wykonanych robót budowlanych w zakresie nr 1 przewiduje się przeznaczenie dla ruchu jednej jezdni (z dwóch obecnie istniejących), natomiast na drugiej przewiduje się wykonanie parkingów dla samochodów osobowych. Parkingi oddzielone będą od jezdni ulicy Królowej Jadwigi pasem zieleni. Dodatkowo przy jezdni ulicy Królowej Jadwigi zostaną wykonane pełnowymiarowe zatoki autobusowe. W ramach zadania powstaną również chodniki z betonowej kostki brukowej oddzielone od jezdni i projektowanych parkingów pasem zieleni oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie nowych warstw bitumicznych wraz z ich wzmocnieniem, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz dodatkowo wykonanie przebudowy istniejących tam zjazdów i regulacja infrastruktury towarzyszącej (wpusty, włazy kanałowe, zawory). W ramach niniejszego zadania wprowadzony zostanie także projekt stałej organizacji ruchu. Wykonanie prac obejmuje m.in.:  wytyczenie geodezyjne obiektu;  frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;  rozebranie krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników i zjazdów oraz podbudowy z kruszywa kamiennego;  mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników;  ustawienie krawężników betonowych wystających na ławie z oporem oraz krawężników wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej;  ustawienie obrzeży na ławie betonowej;  wykonanie stabilizacji podłoża cementem z pospółki;  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;  wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa górna o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm;  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm;  ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm;  wykonanie zjazdów na drogi boczne - ulice: Bolesława Śmiałego i Przemysława II oraz na drogę wewnętrzną z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna);  wykonanie parkingów z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce z miału kamiennego;  wykonanie ścieżki rowerowej z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna);  wykonanie chodników z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej;  ułożenie nawierzchni zatok autobusowych z kostki rzędowej o wysokości 18 cm;  wykonanie wjazdów do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej;  demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych;  montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych wraz z przykanalikami;  regulacja infrastruktury towarzyszącej (m.in. pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wpustów, włazów kanałowych, zaworów);  wysianie trawy na poboczach;  demontaż i ponowny montaż oznakowania pionowego;  oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej;  ustawienie tablic informacyjnych o zrealizowanym zadaniu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych wydanymi przez resort infrastruktury. Zakres nr 2 W ramach wykonanych robót budowlanych w zakresie nr 2 przewiduje się przebudowę wlotu skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z drogą krajową nr 40, wykonanie wysp kanalizujących ruch, pozwalających na wydzielenie lewoskrętu i prawoskrętu dla pojazdów włączających się do ruchu na drodze krajowej. Nawierzchnię wysp stanowić będzie kamienna kostka brukowa 16x18 cm. Wykonanie prac obejmuje m.in.:  wytyczenie geodezyjne obiektu,  frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,  rozebranie krawężników i ław pod krawężniki z betonu,  rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,  ustawienie krawężników na ławach betonowych z oporem,  wykonanie stabilizacji podłoża cementem z pospółki,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości 20 cm,  wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm,  ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,  wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,  wykonanie wysp rozdzielających ruch z kostki rzędowej o wysokości 18 cm. Z uwagi na wykonywanie prac spójnych rodzajowo nieracjonalnym byłoby dzielenie zamówienia na części. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:  Dokumentację projektową sporządzoną przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10B/1, 47-223 Kędzierzyn-Koźle;  PRZEDMIARY ROBÓT (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty);  STWiO. opublikowane na stronie Zamawiającego www.bip.cuwkk.pl. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) Wykonanie prac geodezyjnych, jeżeli jest to konieczne; 2) Wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy; 3) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na piśmie właściwych służb o jej wprowadzeniu (w odpowiednim terminie); 4) Utrzymanie oznakowania w trakcie wykonywania robót; 5) Dokonanie niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania (np. z zarządcą drogi, nieruchomości) i koszty z tym związane, jeżeli są konieczne; 6) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew usytuowanych w pobliżu wykonywanych robót, jeżeli jest to konieczne; 7) Wycinka drzew będących w kolizji z inwestycją i karczowanie ich pni, jeżeli jest to konieczne; 8) Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy; 9) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 10) W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela; 11) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robot; 12) Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku. Zakazuje się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją budowy; 13) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie; 14) Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce Organizacyjnej propozycji materiałowych i kolorystycznych, celem akceptacji; 15) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Jednostki Organizacyjnej jak i do osób trzecich; 16) Wykonawca winien zabezpieczyć Jednostkę organizacyjną przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia; 17) Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg; 18) Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Jednostce organizacyjnej, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód; 19) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi; 20) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu; 21) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika; 22) Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych; 23) Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych, podczas realizacji zadania, odpadów oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO, a o sposobie ich zagospodarowania poinformować Zamawiającego. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość i koszt zagospodarowania odpadów. Wytworzone w wyników realizacji przedmiotu zamówienia odpady, należy przekazać do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp., należy bez zbędnej zwłoki wywieźć, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadów w rejonie placu budowy, prowadzić tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy i realizować w okresie nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia i nie dłuższym niż wynikający z przepisów prawa w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu karty przekazania potwierdzające przekazanie wytworzonych odpadów podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie zagospodarowania danego rodzaju odpadu, legitymującemu się stosownym zezwoleniem wraz z oświadczeniem podmiotu odbierającego odpady, że dopełnił wymogów wynikających z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z późn. zm.), tj. do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek do właściwego organu o zmianę posiadanego zezwolenia; 24) Zwrot kosztów pobranych od Jednostki organizacyjnej mediów (woda, energia elektryczna) jeżeli takowe wystąpią; 25) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego; 26) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 27) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 28) Wykonania kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z ostatnią fakturą (końcową) po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót w rozbiciu na zakres 1 i zakres 2; 29) Oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu; 30) Wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych – każda na co najmniej jednym słupku o wysokości odpowiadającej umocowaniu znaków drogowych – na początku i na końcu realizacji inwestycji o treści wskazanej przez Jednostkę Organizacyjną. Tablice powinny zostać zamontowane w momencie rozpoczęcia prac budowlanych i podlegają uprzedniej akceptacji przez Jednostkę Organizacyjną.; 31) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia tego wymaga. Finansowanie zamówienia: • Zakres 1 jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. • Zakres 2 jest finansowany ze środków Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne wymagane dokumenty składane razem z ofertą na dzień składania ofert: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. 2. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 1 i określone w pkt 10.7 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków postępowania. 4. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2 i określone w pkt 10.7 SIWZ. 5. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2A i określone w pkt 10.7 niniejszej SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego. 6. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie doświadczenia lub udostępnienia osób Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i 6A i określone w pkt 6.5 niniejszej SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach