Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II” obejmująca miejscowość Praga

Gmina Poddębice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, Łódzka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436782580 , fax. 43678 39 95
 • Data zamieszczenia: 2019-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poddębice
  Łódzka 17/21
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 436782580, fax. 43678 39 95
  REGON: 73093438700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II” obejmująca miejscowość Praga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II, obejmująca miejscowość Praga na które składają się: 1) odcinek DK 72 – Bałdrzychów (GAZ) obejmujący przebudowę sieci gazowej z rur PE średnicy 125 mm. 2) odcinek DK72- Bałdrzychów (przejście pod GDDKiA) obejmujący budowę kolektora średnicy 200 mm PVC SN8 ścianka lita, studni betonowych średnicy 1200 mm, rurociągu tłocznego PEHD PE 100 PN10 średnicy 110 mm, wykonanie przewiertu- rura osłonowa PEHD PE 100 RC PN 10 średnicy 200 mm. 3) odcinek DK72-Bałdrzychów w miejscowości Praga obejmujący budowę kolektora średnicy 200mm, studni betonowych średnicy 1200mm na odcinku Tł3-S50; S49-S52; S44-S54, przyłączy średnicy 160mm do studni tworzywowych średnicy 425mm Sp77, Sp78, Sp79, Sp80, Sp82, Sp83, Sp84, Sp85, Sp86, Sp88, Sp90, prób szczelności, płukania instalacji, kamerowanie TV. 4) tłocznia ścieków z zasilaniem elektrycznym (WLZ), z systemem monitoringu i przekazem do dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o. oraz zagospodarowanie terenu, rurociągu tłocznego PEHD średnicy 110mm, wykonanie przewiertu - rura osłonowa PEHD PE 100 RC PN 10 średnicy 200 mm; wymianę hydrantów p.poż. wraz z zasuwami, zasuw sieciowych; wykonanie: płukania instalacji prób szczelności. 5) odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników oraz działek prywatnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w kwocie 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: 3.1 w pieniądzu, 3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 w gwarancjach bankowych, 3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.), 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 33 9263 0000 0000 0013 2000 0007 Banku Spółdzielczego w Poddębicach. 5. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium jest zachowany tylko wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w innych formach, zgodnie z punktem 3.2 – 3.5 należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien spełniać poniższe wymogi: 8.1 mieć postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji umożliwiającej wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 8.2 być ważny do czasu upływu terminu związania ofertą, 8.3 określać beneficjenta – zamawiającego, 8.4 winno wynikać, iż określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez Wykonawcę w konkretnym postępowaniu, oraz że w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków wskazanych w gwarancji na rzecz Zamawiającego przekazana zostanie gwarantowana kwota, 8.5 treść gwarancji winna ściśle odpowiadać przesłankom wymienionym w art. 46 ust. 4A i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 10. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: E. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: E.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. E.2) Potwierdzenie wniesienia wadium. (zgodnie z zapisami w cz. VIII SIWZ) . E.3) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. E.4) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego o niepodleganiu wykluczeniu – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. E.5) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy. E.6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach