Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 II.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 38400 Krosno, ul. Korczyńska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4378497, 4378215 , fax. 013 4378497, 4378215
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
  ul. Korczyńska 57
  38400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215
  REGON: 30862000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych i dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania: „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”. W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach oraz SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynkach i instalacjach Szpitala niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowanych pomieszczeń. Przedmiotem zamówienia jest też uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego, wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz warunków (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Dokonanie zgłoszeń o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz do Państwowej Straży Pożarnej, uzyskanie pozytywnej opinii tych instytucji co do przystąpienia do użytkowania przebudowanych pomieszczeń/urządzeń lub złożenie oświadczeń, że organy te nie wniosły sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym. Dokumentami, które opisują przedmiot umowy są: SIWZ wraz z załącznikami w tym: dokumentacja projektowa, decyzje pozwolenia na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz niniejsze wymagania. I. Przebudowywane Oddziały: 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - budynek H+G poziom +1 (Od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) - decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r. 2. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - budynek H+G poziom 0 (od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) -decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r. 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - budynek C poziom +1 (od osi 11C do osi 16C) wraz z wymiana dźwigu windowego w budynku C – decyzja pozwolenia na budowę 247/2014 z dnia 17-07-2014 r. 4. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) – budynek C poziom +1 (od osi 01C do osi 11C) – decyzja pozwolenia na budowę 212/2013 z dnia 23-07-2013 r. 5. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (część ginekologiczna oraz część położnicza) - budynek A+E, poziom +1 - od osi 1A do osi 20A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r. 6. Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - budynek A+E poziom +1 -od osi 5A do osi 15A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r. 7. Pozostałe pomieszczenia techniczne i instalacje na innych kondygnacjach budynków A+E, C, H+G, w których zlokalizowane są urządzenia techniczne lub instalacje niezbędne do obsługi pomieszczeń przebudowywanych oddziałów. Należy dokładnie zrealizować zakres jaki wynika z projektów wykonawczych branżowych. UWAGA: Zakres projektu branżowego (instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych) wykracza poza obszar i zakres pokazany w branży architektonicznej, budowlanej. W celu uruchomienia, wykonania instalacji należy dokonać podłączeń, rekonfiguracji tych instalacji znajdujących się w różnych częściach obiektu. II. Wykonanie robót budowlano – montażowych z podziałem na etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Etap I 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - bud. H+G poziom +1 2. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 4. Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku C Etap II 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny)- bud. H+G poziom 0 2. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna) wraz z kuchnią, zmywalnią, korytarzem oraz Izbą Przyjęć Ginekologiczną - bud. A+E poziom +1 4. Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 142 000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/15/2017”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM EZ/215/15/2017” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 24.02.2017 .R. DO GODZ. 10:00 I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie )musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zamawiający wymaga precyzyjnego wskazania w ofercie sposobu, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, w szczególności wskazania adresu banku i numeru konta (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniechania wykonawcy w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach