Przetargi.pl
Dostawa doposażenia szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie, ul. P. Skargi 3 w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020

Gmina Miasto Krosno ogłasza przetarg

 • Adres: 38400 Krosno, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 47 43 306 , fax. 13 47 43 306
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Krosno
  ul. Lwowska
  38400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 47 43 306, fax. 13 47 43 306
  REGON: 52698900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa doposażenia szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie, ul. P. Skargi 3 w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 - 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie, ul. P. Skargi 3 w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia składa się z IV zadań: Zadanie I: dostawa doposażenia szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych MZS Nr 5 – sprzęt budowlany. Zadanie II: dostawa doposażenia szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych MZS Nr 5 – sprzęt geodezyjny. Zadanie III: dostawa doposażenia szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych MZS Nr 5 – sprzęt ogrodniczy. Zadanie IV: dostawa doposażenia szkolnych warsztatów i pracowni zawodowych MZS Nr 5 – materiały florystyczne. 4. W ramach umowy wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie, ul. P. Skargi 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44512000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach