Przetargi.pl
Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37300 Leżajsk, ul. Leśna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 240 47 23 , fax. 17 240 47 23
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
  ul. Leśna 22
  37300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 17 240 47 23, fax. 17 240 47 23
  REGON: 30665000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja Oddziału Ortopedii w ramach robót budowlanych zakłada remont pomieszczeń w części administracyjnej, na który składa się utworzenie pomieszczenia sanitarnego przy izolatce OIOM, utworzenie magazynu leków przy pokoju oddziałowej OIOM i brudownika dla OIOM. Pozostałe prace w tej części dotyczą pomieszczeń przedmiotowego oddziału ortopedii tj. kuchnia oddziałowa z przedsionkiem, łazienka przy pokoju lekarzy. Zakres prac na oddziale obejmuje remont pięciu sal chorych, zamianę pomieszczenia sekretarki medycznej na salę chorych oraz podział istniejącej dużej sali chorych na salę mniejszą z przylegającym do niej pokojem pielęgniarki oddziałowej (magazyn leków). Istniejący pokój socjalny zostanie zamieniony na gipsownię, a istniejąca gipsownia zamieniona zostanie na dyżurkę pielęgniarek. W dalszej części oddziału remontem objęto łazienkę dla pacjentów, gdzie z istniejącego brudownika utworzono łazienkę damską. Łazienka męska powstanie w pozostałej części pomieszczenia sanitarnego. Obecną dyżurkę pielęgniarek z ladą korytarzową zmniejszono tworząc z niej pokój socjalny, co pozwoliło utworzyć brudownik. Kolejne roboty obejmują przebudowę pokoju zabiegowego i remont korytarza w oddziale ortopedii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach