Przetargi.pl
Dostawa farb, rozpuszczalników oraz akcesoriów malarskich (zamówienie z podziałem na 2 części)

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35111 Rzeszów, ul. Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59 , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  ul. Krakowska
  35111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa farb, rozpuszczalników oraz akcesoriów malarskich (zamówienie z podziałem na 2 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części: część nr 1: asortyment I – dostawa farb, rozpuszczalników oraz akcesoriów malarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia. część nr 2: asortyment II – dostawa farb maskująco-kamuflażowych do pojazdów specjalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1B do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia. Oferowane emalie muszą posiadać aktualne certyfikaty WITI. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi wraz z aktualnymi kartami charakterystyki substancji/ preparatu chemicznego. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu karty charakterystyki produktu, w momencie realizacji jednorazowego zamówienia. Na wystawionych fakturach VAT należy podawać cenę jednostkową brutto oraz pozycję z formularza ofertowego. Wykonawca udzieli min. 12-miesiecznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od daty jego odbioru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie będzie krótszy od okresu gwarancji udzielonego przez producenta. Data produkcji asortymentu od czwartego kwartału 2016r. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku przedmiotu zamówienia: magazyn służby czołgowo-samochodowej Rzeszów ul. Lwowska 5, magazyn służby czołgowo-samochodowej Nisko ul. Sandomierska 20 magazyn służby czołgowo-samochodowej Jarosław ul. 3-go Maja 80 Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Projektu umowy, tj. Załączniki nr 5 – w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziału IV SIWZ. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji objęte są dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wyszczególnione w tabeli załącznika nr 1A-1B (w zależności, od części zamówienia, o udzielenie której Wykonawca się ubiega). Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie. Każdorazowo oświadczenie w przedmiocie udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostanie złożone przed upływem terminu obowiązywania niniejszego zamówienia. Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystania z prawa opcji albo złożenie zamówienia w ramach prawa opcji, w zakresie mniejszym aniżeli zakres objęty prawem opcji oznacza rezygnację Zamawiającego z pozostałej części przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia podstawowego do 10% ogółu wartości zamówienia podstawowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44810000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach