Przetargi.pl
Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku w Rymanowie

Gmina Rymanów ogłasza przetarg

 • Adres: 38480 Rymanów, ul. Mitkowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 355 006 , fax. 134 355 765
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rymanów
  ul. Mitkowskiego
  38480 Rymanów, woj. podkarpackie
  tel. 134 355 006, fax. 134 355 765
  REGON: 37044059000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku w Rymanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku w Rymanowie. Inwestycja polega na wykonaniu płyty betonowej o wym. 20,0x30,0m i zamontowaniu urządzeń sportowo - rekreacyjnych Skateparku w Parku Miejskim w Rymanowie w ramach doposażenia istniejącego Ogrodu Jordanowskiego oraz wykonaniu oświetlenia terenu – 4 latarnie. Urządzenia do zamontowania w ramach niniejszej inwestycji: Quarter pipe; 1szt.; wym. 320x366x150, Funbox z poręczą 2/3; 1szt.; 720x122x60, Funbox z grindboxem 2/3; 1szt.; 720x244x60, Funbox piramida 1; 1szt.; 720x400x60, Bank ramp; 1szt.; 416x366x150, Ławka 1; 1szt.; 250x30x35, Poręcz prosta – profil; 1szt.; 600x5x35, Grindbox 10; 1szt.; 934x243x20/55. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna - załącznik do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. Uwaga: załączony przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy. 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów. b) Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przy zastosowaniu zmian, Zamawiający wymaga złożenia wykazów z informacjami uwiarygodniającymi przyjęte rozwiązania (wskazanie nazw, symboli i parametrów technicznych). Brak wskazania w ofercie proponowanych zmian (w dowolnym miejscu w swojej ofercie i w dowolny sposób, np. na osobnym wykazie) wraz z podaniem rozwiązań zamiennych proponowanych przez Wykonawcę, skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i uważa się za równoważne z tym, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z rozwiązaniami technicznymi zaproponowanymi przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem przez Zamawiającego i nie zapłaceniem za tak wykonane roboty. c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w oparciu o obowiązujący stan prawny, przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A., Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie o numerze: 40 1020 4391 0000 6102 0156 8062, tytuł przelewu: ,,Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku w Rymanowie” - znak sprawy RIN.271.5.2017. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów - pok. 215, w formie oryginału lub innej formie gwarantującej bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wpłatę pełnej kwoty wadium. UWAGA: z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz, dokument wadialny musi powoływać przesłanki wymienione poniżej w pkt a i b: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Informacje ogólne: Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1 - jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), dokument wniesienia wadium winien wyraźnie wskazywać na lidera konsorcjum, bądź na jednego z członków konsorcjum albo na wszystkich jego uczestników.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach