Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych.

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg

 • Adres: 38700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 711 080 , fax. 134 711 073
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
  ul. Bełska 22
  38700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 134 711 080, fax. 134 711 073
  REGON: 37043995300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budynek Sali gimnastycznej ZSL. 1.Docieplenie podłogi strychu wełną mineralną. Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą. 2.Wykonanie instalacji drenażu budynku Sali Gimnastycznej, której celem będzie ograniczenie ilości wód opadowych w gruncie zalegającym przy murach fundamentowych budynku Sali. 3.Doposażenie budynku Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Licealnych w wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej, która zasilana będzie z projektowanego modułu c.w.u. zlokalizowanego w istniejącym węźle cieplnym. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej budowa instalacji c.w.u. z uwzględnieniem możliwości podłączenia do rozbudowywanego węzła cieplnego, roboty instalacyjne towarzyszące budowie projektowanych instalacji c.w.u., roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi. 4.Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia oraz montaż nowej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego oraz nowej instalacji gniazd wtykowych. 5.Budowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla potrzeb sali gimnastycznej. 6.Doposażenia istniejącego węzła cieplnego jednofunkcyjnego w moduł c.w.u. i wymiany istniejącego regulatora elektronicznego węzła cieplnego na regulator, który sterować będzie pracą węzła dwufunkcyjnego. 7.Wymianę istniejącej instalacji c.o. w budynku Sali Gimnastycznej obejmującej: demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji grzewczej c.o., w tym przewodów zasilających do nagrzewnicy wodnej w projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej dla potrzeb sali gimnastycznej, przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do źródła ciepła – węzeł cieplny przeznaczony do wymiany, roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi. Budynek Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych 1.Wykonanie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 40 kW. 2.Docieplenie ścian zewnętrznych budynku BZPSW w Ustrzykach Dolnych należy wykonać analogicznie jak przyjęte rozwiązania i szczegóły przedstawione w części dotyczącej termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej przy Zespole szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych (opisane w folderze „CZ. BUDOWLANA”). Kolorystyka zgodnie z załączonym projektem. Ponadto zakres robót obejmuje docieplenie stropów i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie przedmiarem robót. 3.Remont istniejącego węzła cieplnego dwufunkcyjnego oraz dostosowanie do warunków pracy, które wynikać będą z projektowanej termomodernizacji. 4.Wymianę istniejącej instalacji c.o. w budynku Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w związku z projektowaną termomodernizacją budynku. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej: demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji grzewczej c.o., przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do źródła ciepła – węzeł cieplny przeznaczony do wymiany, roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi. 5.Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia oraz montaż nowej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego oraz nowej instalacji gniazd wtykowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy zł, 00/100. 2.Termin wniesienia wadium. 1)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert; b)wnoszone w pozostałych formach, oryginały dokumentów należy dołączyć do oferty. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych ul. Bełska 22 – Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych nr 72862100072001000632490003. 3.Formy wniesienia wadium. 1)Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240 z późn. zm.). 2)W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 ppkt 1) od „b” do „e” musi być wystawione na Powiat Bieszczadzki. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 3)Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4.Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 5.Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach